Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BM6732, Rechtbank Alkmaar , 1202255 /FT-EA 10.383

Datum uitspraak: 03-06-2010
Inhoudsindicatie: Faillissement DSB Stadion B.V.

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht, enkelvoudige kamer

rekestnummer: 120255/FT-EA 10.383
faillissementsnummer : 10/125 F
uitspraakdatum: 3 juni 2010

Op 2 juni 2010 is ingekomen een verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring op eigen aangifte van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DSB STADION B.V.,
tevens handelend onder de naam AZ VASTGOED,
statutair gevestigd te Wognum,
kantoorhoudende te Spanbroekerweg 162, 1715 GV Spanbroek,
advocaat: mr. E.J.R. Verwey.

Verzoekster heeft schriftelijk laten weten ermee in te stemmen dat op de eigen aangifte wordt beslist, zonder dat hiertoe een zitting wordt bepaald.

De artikelen 1, 2, 4, 6 en 14 van de Faillissementswet zijn in aanmerking genomen.

Overweegt als volgt:

De rechtbank is, gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 van de Verordening 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie, bevoegd deze hoofdprocedure te openen, aangezien het centrum van de voornaamste belangen van verzoekster in Nederland ligt.

Bij de behandeling is summierlijk gebleken van feiten en omstandigheden, die aantonen dat verzoekster in de toestand verkeert, dat zij heeft opgehouden te betalen.

Bij vonnis van 21 oktober 2009 heeft de rechtbank Alkmaar DSB Beheer B.V. in staat van faillissement verklaard. In dat faillissement heeft de rechtbank mr. M.L.D. Akkaya, lid van de rechtbank Amsterdam, benoemd tot rechter-commissaris. Ook heeft de rechtbank in dat faillissement bepaald dat alle taken die de wet in verband met de afwikkeling van en het toezicht op het faillissement van DSB Beheer B.V. aan de rechtbank opdraagt, zullen worden uitgevoerd door de rechtbank Amsterdam.

Het voorgaande geeft de rechtbank aanleiding om in het faillissement van DSB Stadion B.V. eveneens mr. M.L.D. Akkaya, lid van de rechtbank Amsterdam, te benoemen tot rechter-commissaris. Zoals ook in het faillissement van DSB beheer B.V. is gebeurd, zal de rechtbank voorts bepalen dat alle taken die de wet in verband met de afwikkeling van en het toezicht op het faillissement van DSB Stadion B.V. aan de rechtbank opdraagt, zullen worden uitgevoerd door de rechtbank Amsterdam.

BESLIST ALS VOLGT:

VERKLAART :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DSB STADION B.V.,
tevens handelend onder de naam AZ VASTGOED,
statutair gevestigd te Wognum,
kantoorhoudende te Spanbroekerweg 162, 1715 GV Spanbroek,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 37098985,

in staat van faillissement.

Benoemt tot rechter-commissaris het lid van de rechtbank Amsterdam mr. M.L.D. Akkaya,

en stelt aan tot curator mr. drs. J.L.M. Groenewegen, advocaat te (1090 GS) Amsterdam, postbus 94700.

Gelast de curator brieven en telegrammen gericht aan gefailleerde te openen,

en bepaalt voorts:
- dat de rechtbank Amsterdam vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt zal uitvoeren;
- dat door de griffier van de rechtbank Alkmaar een afschrift van dit vonnis en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken per post aan de rechtbank Amsterdam zal worden gezonden;
- dat de griffier van de rechtbank Amsterdam wordt verzocht de ontvangst van genoemd vonnis en de genoemde stukken en het overnemen van de behandeling van de zaak schriftelijk te bevestigen aan de griffier van de rechtbank Alkmaar;
- dat de zaak, nadat door de rechtbank Amsterdam daaraan een dossiernummer is toegekend, uitsluitend met dat nummer zal worden aangeduid;
- dat de curator alleen verslag behoeft uit te brengen aan de benoemde rechter-commissaris en dat alle betrokkenen zich vanaf heden uitsluitend zullen richten tot de rechtbank Amsterdam dan wel de benoemde rechter-commissaris te Amsterdam;
- dat de rechtbank Alkmaar dit vonnis zal publiceren en dat alle verdere publicaties
zullen worden verricht door de rechtbank Amsterdam;

GEWEZEN door de rechter mr. A. Warmerdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 juni 2010 te 12:00 uur, in tegenwoordigheid van de griffier.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl