Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN2790, Rechtbank Haarlem , 172000 en 172001

Datum uitspraak: 27-07-2010
Inhoudsindicatie: WSNP; verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw. Het verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 287b Fw strekt tot het van toepassing verklaren van artikel 305 Fw. Dit artikel biedt slechts bescherming in geval van ontruiming wegens het niet-betalen van de huurpenningen en niet kan worden ingeroepen om ontruiming wegens het niet-nakomen van andere (niet-financiŽle) verplichtingen of voorwaarden te voorkomen. Gesteld noch gebleken is dat de Gemeente de gebruiksovereenkomst voor de woning heeft beŽindigd wegens het niet-betalen van de huurpenningen. Dit betekent dat geen beroep kan worden gedaan op de bescherming van het tweede lid van artikel 305 Fw. Nu de gevraagde voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw slechts is bedoeld als tijdelijke maatregel om de periode te overbruggen totdat is beslist op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 287b Fw, kan in dit geval ook geen beroep worden gedaan op artikel 287 lid 4 Fw. De verzochte voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 zal daarom worden geweigerd.

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer: 172000 en 172001

Beschikking van 27 juli 2010

op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van

1. [Verzoeker],
2. [Verzoekster],
beiden wonende te (1975 BH) IJmuiden, [...],
verzoekers.

Op 26 juli 2010 is ter griffie het verzoek ingekomen van verzoekers tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Tevens hebben verzoekers de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening ex artikel 287b Faillissementswet (Fw) te geven in verband met de beŽindiging van het Zorgdakproject door de Gemeente Velsen als gevolg waarvan verzoekers de hen in gebruik gegeven woonruimte dienen te verlaten.

Beoordeling

Ten einde te voorkomen dat zij de woonruimte moeten verlaten voordat op het verzoek ex artikel 287b Fw is beslist, hebben verzoekers de rechtbank tevens verzocht een voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw te geven.

Het verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 287b Fw strekt tot het van toepassing verklaren van artikel 305 Fw. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat de tenuitvoerlegging van een uitgesproken vonnis tot ontruiming van de woonruimte wegens een tekortkoming in de nakoming van een financiŽle verplichting voortvloeiend uit de huurovereenkomst door de rechtbank kan worden opgeschort. Hieruit volgt dat artikel 305 Fw slechts bescherming kan bieden in geval van ontruiming wegens het niet-betalen van de huurpenningen en niet kan worden ingeroepen om ontruiming wegens het niet-nakomen van andere (niet-financiŽle) verplichtingen of voorwaarden te voorkomen.

Uit de brief van de Gemeente Velsen van 14 juli 2010 blijkt dat verzoekers de hen in gebruik gegeven woning dienen te verlaten wegens het niet-nakomen van de in het kader van het Zorgdakproject gemaakte afspraken en wegens het veroorzaken van overlast. In het verzoek is gesteld, noch is gebleken dat de Gemeente de gebruiksovereenkomst voor de woning heeft beŽindigd wegens het niet-betalen van de huurpenningen. Dit betekent dat geen beroep kan worden gedaan op de bescherming van het tweede lid van artikel 305 Fw.

Nu de gevraagde voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw slechts is bedoeld als tijdelijke maatregel om de periode te overbruggen totdat is beslist op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 287b Fw, kan gelet op het voorgaande in dit geval geen beroep worden gedaan op artikel 287 lid 4 Fw. De verzochte voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 zal daarom worden geweigerd.

Beslissing

De rechtbank:

weigert de gevraagde voorziening.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.S.J. Thijs en in het openbaar uitgesproken op
27 juli 2010.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl