Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN3852, Gerechtshof Leeuwarden , 200.069.423

Datum uitspraak: 05-08-2010
Inhoudsindicatie: In schuldsaneringszaak waarbij saniet de schone lei is onthouden door de rechtbank beveelt het hof een verhoor van de in dat arrest genoemde getuigen.

Uitspraak

Arrest d.d. 5 augustus 2010
Zaaknummer 200.069.423

HET GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Arrest in de zaak van
[appellant],
wonende te [woonplaats],
appellant,
hierna te noemen: [appellant],
advocaat: mr. S.L. Elzinga, kantoorhoudende te Heerenveen.

Het geding in eerste aanleg

Bij vonnis van 23 juni 2010 heeft de rechtbank Assen de sinds 13 maart 2007 ten aanzien van [appellant] van toepassing zijnde schuldsaneringsregeling beŽindigd met vaststelling dat hij toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een of meer uit de schuldsanering voortvloeiende verplichtingen (onthouding 'schone lei').

Het geding in hoger beroep

Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie op 30 juni 2010, heeft [appellant] verzocht voornoemd vonnis te vernietigen en opnieuw beslissende te bepalen dat hij niet toerekenbaar in de nakoming van ťťn of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen is tekortgeschoten, dan wel in geval van een toerekenbare tekortkoming te bepalen dat deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, buiten beschouwing blijft.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de overige stukken, waaronder een brief van 23 juli 2010 met bijlagen en een brief van 26 juli 2010 met bijlagen, beide van mr. S.L. Elzinga.

Ter zitting van 28 juli 2010 is de zaak behandeld. Verschenen zijn [appellant], bijgestaan door zijn advocaat en vergezeld van zijn zuster mevrouw [zuster van appellant], en de bewindvoerder mevrouw mr. L.H. Haarsma. De advocaat heeft mede het woord gevoerd aan de hand van de door hem overgelegde pleitaantekeningen.

De beoordeling

Inleiding
1. De rechtbank heeft de schuldsaneringsregeling ten aanzien van [appellant] beŽindigd met onthouding van de 'schone lei' op grond van haar oordeel dat [appellant] de bewindvoerder niet juist en volledig heeft ingelicht over feiten en omstandigheden waarvan hij weet of behoort te weten dat zij van belang zijn voor de uitvoering van de regeling en dat [appellant] derhalve toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen. Daartoe heeft de rechtbank - samengevat - overwogen dat feitelijk voldoende vaststaat dat [appellant] informatie heeft achtergehouden die van belang is voor de uitvoering van de schuldsaneringsregeling.

2. [appellant] kan zich met deze beslissing niet verenigen en is hiertegen in hoger beroep gekomen.

Het oordeel
3. Uitgangspunt bij de beantwoording van de vraag of aan een schuldenaar de schone lei kan worden verleend is of deze in de nakoming van een of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen is tekortgeschoten en, indien er sprake is van een tekortkoming, of deze aan de schuldenaar kan worden toegerekend (artikel 354, eerste lid, Faillissementswet (hierna: Fw)). In geval van een toerekenbare tekortkoming, kan de rechter daarbij bepalen dat de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, buiten beschouwing blijft (artikel 354, tweede lid, Fw).

4. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting acht het hof zich nog onvoldoende geÔnformeerd om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden. Daarom ziet het hof aanleiding om de volgende personen te horen als getuigen: [getuige 1] (de bewindvoerder), [getuige 2] (de eigenaar van MH Automobielen), [getuige 3] (de directeur van ABCS), [getuige 4] (de zuster van [appellant]) en [getuige 5] (de zoon van [appellant]).

5. [appellant] dient als de in hoger beroep gekomen partij zorg te dragen voor de oproeping van de getuigen met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

6. Het hof acht het voorts aangewezen dat zowel de bewindvoerder als [appellant] zich gelijktijdig bij de opgave van de verhinderdata schriftelijk uitlaat over de vraag wie bij het eindarrest moet worden belast met c.q. veroordeeld in de (eventuele) taxen/kosten welke zijn gemoeid met het horen van de getuigen.

7. Mede gelet op het feit dat de schuldsaneringsregeling ten aanzien van [appellant] van toepassing blijft totdat de uitspraak van het hof onherroepelijk is geworden, verzoekt het hof [appellant] en de bewindvoerder zo spoedig mogelijk, ten hoogste 3 weken na heden, hun verhinderdata op te geven en aan te geven of zij nog andere getuigen gehoord wensen te zien. Indien [appellant] en/of de bewindvoerder nadere getuigen opgeven zal het hof bepalen of deze gehoord zullen worden. In dat verband dient bij het opgeven van zulke potentiŽle getuigen te worden aangegeven waarover zij kunnen verklaren.

8. Ten overvloede wijst het hof [appellant] er op dat hij zolang de schuldsaneringsregeling van toepassing blijft, dient te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsaneringsregeling.

Slotsom
9. Op grond van het vorenstaande zal het hof beslissen als na te melden.

De beslissing

Het gerechtshof:

alvorens verder te beslissen:

beveelt het verhoor van bovengenoemde en eventueel van nog nader te bepalen getuigen; bepaalt dat [appellant] dient zorg te dragen voor oproeping van de getuigen op de wijze als in rechtsoverweging 5 bedoeld;

stelt de bewindvoerder en [appellant] in de gelegenheid zich bij de opgave van de verhinderdata uit te laten omtrent de vraag als in rechtsoverweging 6 verwoord;

benoemt het lid van dit hof mr. B.J.J. Melssen tot raadsheer-commissaris, die zitting zal houden in het Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden op een dag en tijdstip door hem te bepalen aan de hand van de verhinderdata, die partijen zo spoedig mogelijk dienen op te geven, ten hoogste 3 weken na heden;

houdt thans iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mrs. Melssen, voorzitter, Bosch en Groot, raden, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van donderdag 5 augustus 2010 in bijzijn van de griffier.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl