Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Faillissementswet
artikel 362

Onderwerp:

Datum uitspraak: 15-05-2009
Rechtsgebied: Faillissement
Inhoudsindicatie: Beschikking, verzoeker tot faillietverklaring is zonder advocaat verschenen op de faillissementszitting, art. 5 Fw De Ontvanger is als verzoeker tot faillietverklaring zonder advocaat verschenen op de faillissementszitting waarop dat verzoek wordt behandeld. De rechtbank oordeelt dat voor het persisteren in een dergelijk verzoek de aanwezigheid van een advocaat ter zitting is vereist. Nu niet aan dit vereiste is voldaan wordt het verzoek afgewezen.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge het bepaalde in artikel 5 van de Faillissementswet (hierna: Fw) worden verzoekschriften tot faillietverklaring ingediend door een advocaat. Naar het oordeel van de rechtbank beperkt de verplichte procesvertegenwoordiging zich niet tot het ondertekenen en indienen van het inleidende stuk.

Naar heersende rechtsopvatting strekt het beginsel van verplichte procesvertegenwoordiging er onder meer toe de rechter in staat te stellen zijn taak op adequate wijze uit te oefenen, door te verzekeren dat de zaak wordt behandeld en gepresenteerd door gekwalificeerde raadslieden, die in staat zijn een duidelijke en rechtens relevante uiteenzetting te geven van het standpunt van de procespartij voor wie zij optreden.

Deze strekking brengt mee dat artikel 5 lid 1 van de Faillissementswet aldus moet worden opgevat dat daarin mede de eis wordt gesteld dat de zaak ter zitting wordt behandeld door een advocaat. Het voeren van een faillissementsprocedure vereist specifieke kennis en vaardigheden, waardoor het belang van goede voorlichting ten overstaan van de rechter en de handhaving van de kwaliteit van de procedure slechts afdoende zijn gewaarborgd indien de belangen van een verzoeker ter faillissementszitting worden vertegenwoordigd door een advocaat.

Van raadslieden mag worden verwacht dat zij niet alleen voldoende inhoudelijke kennis hebben van het dossier maar tevens op de hoogte zijn van de procesregels.

Dit klemt te meer nu de faillissementszitting tevens een rolzitting is, waarop proceshandelingen als persisteren, aanhouding verzoeken en intrekken kunnen worden verricht. In dit kader moet verder worden bedacht dat indien het De Ontvanger is toegestaan zonder advocaat op de faillissementszitting te verschijnen, dit ook geldt voor alle andere verzoekers.

De belangen van gerekestreerde en de ingrijpende gevolgen van diens eventuele faillietverklaring brengen mee dat de faillissementsprocedure met voldoende waarborgen dient te zijn omkleed.

Dat een advocaat, anders dan een medewerker van de Belastingdienst of een andere verzoeker die zonder advocaat bij een faillissementszitting zou willen verschijnen, op grond van artikel 46 van de Advocatenwet, aan tuchtrecht is onderworpen indien hij of zij handelt in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt, is een extra waarborg voor de kwaliteit van de behandeling van een faillissementsverzoek. Ook aan die extra waarborg hecht de rechtbank betekenis, gelet op het specifieke karakter van de faillissementszitting waar naar aanleiding van een summiere behandeling een ingrijpende en over het algemeen grotendeels onomkeerbare beslissing moet worden genomen.

Het bepaalde in artikel 279, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waaruit volgt dat in zaken waarin het verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat, de opgeroepenen, onder wie de verzoeker, ook zonder advocaat kan verschijnen, brengt de rechtbank niet tot een ander oordeel. Artikel 362, tweede lid, Fw bepaalt immers dat de derde titel van het eerste boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (waarin artikel 279 is opgenomen) niet van toepassing is op verzoeken ingevolge de Faillissementswet. De rechtbank ziet ook, gelet op de overwegingen hiervoor, geen aanleiding tot overeenkomstige toepassing van genoemd artikel.

Ook de door de Ontvanger genoemde praktische bezwaren tegen de verplichte aanwezigheid van een advocaat ter terechtzitting, brengen de rechtbank niet tot een ander oordeel.

Het vorenstaande leidt ertoe dat de rechtbank van oordeel is dat voor het persisteren in een verzoek tot faillietverklaring de aanwezigheid van een advocaat bij de behandeling is vereist. In het onderhavige geval is aan dit vereiste niet voldaan; er is geen advocaat namens verzoeker ter zitting verschenen en een aanhouding om verzoeker in de gelegenheid te stellen alsnog met een advocaat te verschijnen was, gelet op de telefonische mededeling van de advocaat voorafgaande aan de zitting, niet zinvol.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl