Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Faillissementswet
artikel 42 - rechtspraak

Onderwerp: FAILLISSEMENTSPAULIANA

Datum uitspraak: 19-09-2007
Rechtsgebied: Handelszaak
Inhoudsindicatie: Faillissementspauliana. Door brouwerij/verhuurder geregisseerde verkoop van activa en goodwill van een café-bedrijf, gevolgd door faillissement van de exploitant. Door of namens de koper is een bedrag gelijk aan de koopsom aan de brouwerij betaald. Curator vordert van de brouwerij betaling van een bedrag gelijk aan die koopsom met uitsluitend een beroep op artikel 42 Fw. Vordering afgewezen omdat de koopovereenkomst intact is gelaten en er overigens geen sprake is van (samenstel van) rechtshandelingen van de failliet die op grond van art 42 Fw. vernietigbaar zijn.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van het bepaalde in artikel 42 Fw heeft de curator de bevoegdheid ten behoeve van de boedel elke rechtshandeling die (bedrijf A) vóór de faillietverklaring onverplicht heeft verricht en waarvan deze bij dit verrichten wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn, door een buitengerechtelijke verklaring te vernietigen. Voor zover thans van belang, geldt daarbij als aanvullend vereiste, dat de wederpartij bij die, aldus als paulianeus aan te merken, rechtshandeling betrokken was, ook wist of behoorde te weten dat die rechtshandeling benadeling van de schuldeisers tot gevolg zou hebben. Wil de curator met succes de koopovereenkomst buiten rechte met een beroep op de faillissementspauliana kunnen vernietigen, dan is daartoe vereist (...) dat een daartoe strekkende verklaring wordt gericht tot hen die partij bij die koopovereenkomst zijn. Hetzelfde geldt op overeenkomstige wijze voor een vordering in rechte tot vernietiging.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl