Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Handelsregisterbesluit 2008
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >§ 3. Algemene gegevens van een rechtspersoon

Artikel 14Gegevens over gevolmachtigden van een rechtspersoon

In het handelsregister kunnen gegevens over gevolmachtigden van een rechtspersoon worden opgenomen. In dat geval worden hun persoonlijke gegevens en de inhoud van hun volmacht opgenomen.Artikel 15Gegevens over een rechtspersoon

1. In het handelsregister worden over een rechtspersoon opgenomen:
a. een korte aanduiding van de uitgeoefende activiteit of activiteiten;
b. het postadres.

2. In het handelsregister worden over een rechtspersoon waaraan geen onderneming toebehoort en die geen vestiging heeft, opgenomen:
a. het bezoekadres;
b. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres;
c. de naam van de berichtenbox van het centraal loket, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de Dienstenwet.§ 4. Specifieke gegevens afhankelijk van de rechtsvorm

§ 4.1. Eenmanszaak


Artikel 16Handtekening en de geslachtsaanduiding van persoon

In het handelsregister worden indien een onderneming toebehoort aan een natuurlijk persoon de handtekening en de geslachtsaanduiding van deze persoon opgenomen.§ 4.2. Vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap en rederij

Artikel 17Gegevens over vennootschap onder firma, c.v. of maatschap

In het handelsregister worden over een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap opgenomen:
a. van iedere maat of niet-commanditaire vennoot, de datum van zijn toetreding en uittreding en
1° indien deze een natuurlijk persoon is, de geslachtsaanduiding en de handtekening;
2° indien deze een rechtspersoon of vennootschap naar Nederlands recht is, het bezoekadres;
3° indien deze een rechtspersoon of vennootschap naar buitenlands recht is, het bezoekadres, het nummer waaronder de rechtspersoon of vennootschap in het buitenlandse register is ingeschreven, de naam van dat register en de plaats en het land waar het register wordt gehouden;
b. de duur waarvoor de vennootschap of maatschap is aangegaan.Artikel 18Gegevens over een commanditaire vennootschap

In het handelsregister worden over een commanditaire vennootschap, naast de gegevens van artikel 17, opgenomen:
a. het aantal commanditaire vennoten;
b. het geldbedrag en de waarde van de goederen die de commanditaire vennoten gezamenlijk aan de vennootschap ter beschikking hebben gesteld of overeengekomen zijn ter beschikking te zullen stellen.Artikel 19Andere gegevens

In het handelsregister wordt voorts over een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap opgenomen al hetgeen de overeenkomst bevat ter bepaling van de rechten van derden.Artikel 20Gegevens over een rederij

In het handelsregister worden over een rederij opgenomen:
a. van ieder lid van de rederij, de datum van zijn toetreding en uittreding en
1° indien deze een natuurlijk persoon is, de geslachtsaanduiding en de handtekening;
2° indien deze een rechtspersoon of vennootschap naar Nederlands recht is, het bezoekadres;
3° indien deze een rechtspersoon of vennootschap naar buitenlands recht is, het bezoekadres, het nummer waaronder de rechtspersoon of vennootschap in het buitenlandse register is ingeschreven, de naam van dat register en de plaats en het land waar het register wordt gehouden;
b. de persoonlijke gegevens van de boekhouder, de datum waarop hij bij de rederij als zodanig in en uit functie is getreden;
c. de bevoegdheid van de boekhouder om de rederij te vertegenwoordigen.§ 4.3. Rechtspersonen, Vennootschappen en het Europees economisch samenwerkingsverband

§ 4.3.1.
[Gereserveerd]
Artikel 21
[Gereserveerd]§ 4.3.2. NV, BV, Europese NV en Europese Coöperatieve Vennootschap

Artikel 22Gegevens over naamloze en besloten vennootschap

1. In het handelsregister worden over een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een Europese naamloze vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap opgenomen:
a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris, van ieder lid van het besturend orgaan, of van ieder lid van het leidinggevende orgaan, de datum waarop hij bij de vennootschap als zodanig in en uit functie is getreden en of hij bevoegd is de vennootschap alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;
b. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen en de inhoud van de bevoegdheid;
c. het geplaatste kapitaal en het gestorte deel ervan;
d. [vervallen;]
e. de persoonlijke gegevens met uitzondering van de handtekening van de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap dan wel een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, de aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld;
f. indien zulks het geval is, dat de statuten van de vennootschap beantwoorden aan de artikelen 158 tot en met 161 en 164 of de artikelen 268 tot en met 271 en 274 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Indien een vennootschap als bedoeld in het eerste lid een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal als bedoeld in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is, wordt het bedrag opgegeven van het ingeschreven kapitaal op de eerste werkdag na 30 april. Tussentijds kunnen in het handelsregister wijzigingen van het ingeschreven kapitaal worden opgegeven.

3. In het handelsregister wordt over een naamloze vennootschap, een Europese naamloze vennootschap en een Europese coöperatieve vennootschap opgenomen:
a. het maatschappelijk kapitaal en wordt het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte deel ervan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, onderverdeeld naar soort, indien er verschillende soorten aandelen zijn;
b. indien niet volgestorte aandelen zijn uitgegeven, de persoonlijke gegevens met uitzondering van de handtekening van de houders van zulke aandelen, met vermelding van het aandelenbezit van iedere houder en van het daarop gestorte bedrag.

4. In het handelsregister wordt opgenomen of een bestuurder al dan niet uitvoerend is.§ 4.3.3. Europees economisch samenwerkingsverband

Artikel 23Gegevens

1. In het handelsregister worden over een Europees economisch samenwerkingsverband opgenomen:
a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris en de datum waarop hij in en uit functie is getreden, en of hij bevoegd is het samenwerkingsverband alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;
b. indien een beding is gemaakt als bedoeld in artikel 26, tweede lid, tweede alinea, van verordening 2137/85, de inhoud van dat beding;
c. indien een bestuurder niet een natuurlijke persoon is, de persoonlijke gegevens van een ieder die als vertegenwoordiger in de zin van artikel 19, tweede lid, van verordening 2137/85 is aangewezen en de datum waarop hij als vertegenwoordiger is aangewezen.

2. Bij het handelsregister wordt gedeponeerd een authentiek afschrift of een door een opgaveplichtige gewaarmerkt afschrift van de oprichtingsovereenkomst in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal.§ 4.3.4. Niet-Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen

Artikel 24Staat die partij is bij Overeenkomst

1. Indien een in Nederland gevestigde onderneming of een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten Nederland gevestigde onderneming toebehoort aan een vennootschap als bedoeld in richtlijn 68/151/EEG, opgericht naar het recht van een andere staat dan Nederland en die staat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zijn de artikelen 15, 22 en 23 niet van toepassing.

2. In het handelsregister wordt over een vennootschap als bedoeld in het eerste lid opgenomen, de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris, de datum waarop hij in en uit functie is getreden en of hij bevoegd is de vennootschap alleen of handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen.

3. In het handelsregister worden over de in het eerste lid bedoelde onderneming of nevenvestiging opgenomen, de persoonlijke gegevens van de bij de onderneming of de hoofdnederzetting werkzame beheerder of een andere vergelijkbare gevolmachtigde, zijn functie en de datum waarop hij bij de onderneming of de hoofdnederzetting als zodanig in en uit functie is getreden en de inhoud van zijn volmacht.

4. Bij het handelsregister wordt gedeponeerd een authentiek afschrift of een door een opgaveplichtige gewaarmerkt afschrift van de oprichtingsakte van de vennootschap en van de statuten, indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal.

5. Bij het handelsregister wordt telkens het meest recente exemplaar van de boekhoudbescheiden van de vennootschap gedeponeerd, voor zover en in de vorm waarin de vennootschap deze in het land van haar statutaire zetel openbaar moet maken, in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal.Artikel 25Staat die geen partij is bij Overeenkomst

1. Indien een in Nederland gevestigde onderneming of een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten Nederland gevestigde onderneming toebehoort aan een vennootschap opgericht naar het recht van een staat die geen partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, met een rechtsvorm die vergelijkbaar is met een vennootschap als bedoeld in richtlijn 68/151/EEG, zijn de artikelen 15, 22 en 23 niet van toepassing.

2. In het handelsregister worden over een vennootschap als bedoeld in het eerste lid opgenomen:
a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris van de vennootschap, de datum waarop hij bij de vennootschap als zodanig in en uit functie is getreden, of hij bevoegd is de vennootschap alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen en de inhoud van zijn bevoegdheid;
b. onder het recht van welk land de vennootschap valt.

3. In het handelsregister worden over de in het eerste lid bedoelde onderneming of nevenvestiging opgenomen:
a. indien de hoofdvestiging van de onderneming buiten Nederland is gelegen, het post- en bezoekadres van de hoofdvestiging van de onderneming;
b. de persoonlijke gegevens van de bij de onderneming of de hoofdnederzetting werkzame beheerder of een andere vergelijkbare gevolmachtigde, zijn functie en de datum waarop hij bij de onderneming of de hoofdnederzetting als zodanig in en uit functie is getreden, en de inhoud van zijn volmacht;
c. het bedrag van het geplaatste kapitaal van de vennootschap op de eerste werkdag na 30 april van de vennootschap.

4. In aanvulling op de opgave, bedoeld in het derde lid, onder c, kunnen in het handelsregister tussentijds wijzigingen van het ingeschreven kapitaal worden opgegeven.

5. Artikel 24, vierde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

-

Het handelsregisterbesluit 2008 is voor het laatst geactualiseerd op: 26 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl