Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Handelsregisterbesluit 2008
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Artikel 26Rechtspersoon opgericht naar recht ander land

1. Indien een in Nederland gevestigde onderneming of een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten Nederland gevestigde onderneming toebehoort aan een vennootschap of rechtspersoon opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland, niet zijnde een vennootschap als bedoeld in de artikelen 24 en 25, zijn de artikelen 15 en 18 tot en met 23 niet van toepassing.

2. In het handelsregister worden over de in het eerste lid bedoelde vennootschap of rechtspersoon opgenomen:
a. de persoonlijke gegevens van iedere vennoot, bestuurder en commissaris van de vennootschap of rechtspersoon, de datum waarop hij bij de vennootschap of rechtspersoon als zodanig in en uit functie is getreden, of hij bevoegd is de vennootschap of rechtspersoon alleen of gezamenlijk met een of meer anderen te vertegenwoordigen en de inhoud van zijn bevoegdheid;
b. onder het recht van welk land de vennootschap of rechtspersoon valt.

3. In het handelsregister worden over de in het eerste lid bedoelde onderneming of nevenvestiging opgenomen:
a. indien de hoofdvestiging van de onderneming buiten Nederland is gelegen, het post- en bezoekadres van de hoofdvestiging van de onderneming en hetgeen ingevolge de wetgeving van het desbetreffende land omtrent de onderneming in het register aldaar wordt opgenomen of op andere wijze wordt openbaar gemaakt;
b. de persoonlijke gegevens van de bij de onderneming of de hoofdnederzetting werkzame beheerder of een andere dergelijke gevolmachtigde, zijn functie, de datum waarop hij bij de onderneming of de hoofdnederzetting als zodanig in en uit functie is getreden en de inhoud van zijn volmacht.

4. Artikel 24, vierde lid, voor zover het een rechtspersoon betreft, en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

5. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, worden over een rechtspersoon met meer dan 20 vennoten, niet de in dat lid genoemde gegevens opgenomen over de vennoten die niet aan de Nederlandse vestiging van de rechtspersoon zijn verbonden.Artikel 27Wijziging van oprichtingsovereenkomst en van statuten

1. In geval van wijziging van de oprichtingsovereenkomst van een Europees economisch samenwerkingsverband en van de statuten van een rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 24 tot en met 26 wordt gedeponeerd:
a. een authentiek afschrift van de notariële akte die van de wijziging is opgemaakt of, indien van de wijziging geen notariële akte is opgemaakt, een door een opgaveplichtige gewaarmerkt afschrift van de wijziging;
b. een doorlopende tekst van de oprichtingsovereenkomst en van de statuten zoals die tengevolge van de aangebrachte wijziging luiden.

2. Deze bescheiden zijn in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal.§ 4.3.5. Vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting

Artikel 28Gegevens over onder meer vereniging en coöperatie

1. In het handelsregister worden over een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij opgenomen:
a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris en de datum waarop hij in en uit functie is getreden en of hij bevoegd is de rechtspersoon alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;
b. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, en de inhoud van de bevoegdheid.

2. In het handelsregister wordt opgenomen dat de statuten van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij beantwoorden aan de artikelen 63f tot en met 63j van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien zulks het geval is.

3. Indien een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid in het handelsregister wordt ingeschreven, worden de gegevens bedoeld in het eerste lid in het handelsregister opgenomen.Artikel 29Gegevens over een stichting

In het handelsregister worden over een stichting opgenomen:
a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en ieder lid van het toezichthoudend orgaan en de datum waarop hij bij de stichting als zodanig in en uit functie is getreden, of hij bevoegd is de stichting alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;
b. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, en de inhoud van de bevoegdheid.§ 4.3.6. Vereniging van eigenaars

Artikel 30Gegevens over een vereniging van eigenaars

In het handelsregister worden over een vereniging van eigenaars opgenomen:
a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en de datum waarop hij in en uit functie is getreden, en de inhoud van zijn bevoegdheid de vereniging te vertegenwoordigen.
b. een authentiek afschrift van de notariële akte, dan wel een authentiek uittreksel van de notariële akte bevattende de statuten;
c. een authentiek afschrift van de notariële akte van wijziging en de gewijzigde statuten.§ 4.3.7. Kerkgenootschap

Artikel 31Gegevens over organisatie met rechtspersoonlijkheid

1. In het handelsregister wordt over een organisatie met rechtspersoonlijkheid waarvan een of meer kerkgenootschappen deel uitmaken als bedoeld in artikel 6, derde lid van de wet opgenomen:
a. het post- en bezoekadres;
b. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres.

2. In het handelsregister worden over een kerkgenootschap, als bedoeld in artikel 8, eerste dan wel tweede lid, opgenomen:
a. het post- en bezoekadres;
b. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres;

3. Als gegevens, als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van de wet worden voor kerkgenootschappen en lichamen, in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aangewezen:
a. de statutaire zetel, bedoeld in artikel 12, onderdeel c, van de wet;
b. de datum van aanvang, bedoeld in artikel 12, onderdeel d, van de wet;
c. de datum van aanvang, bedoeld in artikel 13, onderdeel b, van de wet;
d. de gegevens, bedoeld in artikel 13, onderdeel c, en artikel 14 van de wet.

4. In het handelsregister kunnen over een kerkgenootschap of een zelfstandig onderdeel daarvan, in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen:
a. de naam;
b. het post- en bezoekadres;
c. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres;
d. de gegevens, genoemd in het derde lid.§ 4.3.7a. Pensioenfondsen

Artikel 31aPensioenfonds

In het handelsregister wordt over een pensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet opgenomen of een bestuurder al dan niet uitvoerend is.§ 4.3.8. Overige privaatrechtelijke rechtspersonen

Artikel 32Gegevens over overige privaatrechtelijke rechtspersonen

In het handelsregister worden over overige privaatrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de wet opgenomen:
a. de persoonlijke gegevens van ieder lid van het besturend en toezichthoudend orgaan en de datum waarop hij in en uit functie is getreden, of hij bevoegd is de rechtspersoon alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen en de inhoud van deze bevoegdheid;
b. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten of reglementen bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, en de inhoud van de bevoegdheid;
c. de oprichtingsakte of statuten, waaruit de rechtspersoonlijkheid blijkt.§ 4.3.9. Publiekrechtelijke rechtspersoon

Artikel 33Als gegevens aangewezen

Als gegevens als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van de wet, worden voor publiekrechtelijke rechtspersonen aangewezen:
a. de statutaire zetel, bedoeld in artikel 12, onderdeel c, van de wet;
b. de datum van aanvang, bedoeld in artikel 12, onderdeel d, of artikel 13, onderdeel b, van de wet.Artikel 34Onderneming inzake publiekrechtelijke rechtspersoon

In het handelsregister worden over een onderneming die toebehoort aan een publiekrechtelijke rechtspersoon opgenomen, de naam van iedere bestuurder en ieder lid van het toezichthoudend orgaan, of hij bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen en de inhoud van deze bevoegdheid.§ 5. Vestiging

Artikel 35Gegevens over een vestiging

In het handelsregister worden over een vestiging opgenomen:
a. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres;
b. een korte aanduiding van de uitgeoefende activiteit of activiteiten.§ 5a. Functionarissen

Artikel 35aBestuurder

Over een bestuurder of een gevolmachtigde of een andere functionaris die niet een natuurlijk persoon is en die niet is ingeschreven in het handelsregister kan een door de Kamer toe te kennen uniek nummer worden opgenomen. De Belastingdienst verstrekt daartoe op verzoek van de Kamer de bij hem bekende nummers van deze gevolmachtigden of functionarissen.§ 6. Bijzondere gegevens

Artikel 36Een minderjarige heeft handlichting verkregen

1. Indien een minderjarige, aan wie een onderneming toebehoort, die niet-commanditair vennoot of lid van een rederij is, handlichting heeft verkregen, worden in het handelsregister opgenomen, de datum waarop de handlichting is verkregen en de bevoegdheden die de minderjarige daarbij zijn toegekend.

2. Bij de opgave ter inschrijving wordt de datum van uitgave en het nummer van de Staatscourant overgelegd waarin de rechterlijke beschikking inzake de handlichting is openbaar gemaakt, of een authentiek afschrift van de beschikking met vermelding van de dagtekening en het nummer van die Staatscourant.

-

Het handelsregisterbesluit 2008 is voor het laatst geactualiseerd op: 26 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl