Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Handelsregisterbesluit 2008
<     Naar vorige pagina                                                       Naar de inhoudsopgave     >Artikel 37Onderbewindstelling

In geval van onderbewindstelling als bedoeld in titel 18 of titel 19 van Boek 1 of titel 5, afdeling 7, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 8, onder b, of 29, eerste lid, onder b, van de Wet op de economische delicten van een onderneming, een aandeel in een vennootschap of in een rederij worden in het handelsregister opgenomen:
a. de persoonlijke gegevens van de bewindvoerder en de datum waarop hij in en uit functie is getreden;
b. de rechterlijke beslissingen inzake zijn bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 437, tweede lid, en 441, tweede lid, onderdeel f, en derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
c. de omstandigheid of het bewind is ingesteld in het belang van de rechthebbende, in het belang van een ander dan de rechthebbende, dan wel zowel in het belang van de rechthebbende als een of meer anderen of in een gemeenschappelijk belang zoals bedoeld in artikel 167 van Boek 4 Burgerlijk Wetboek, de bevoegdheden van de bewindvoerder zoals geregeld in de uiterste wil overeenkomstig artikel 171 lid 1 en de rechterlijke beslissing inzake de bevoegdheid van de bewindvoerder als bedoeld in artikel 171 lid 2 van Boek 4 Burgerlijk Wetboek;
d. de aanvang en het einde van het bewind.Artikel 38Curatele

In geval van curatele van degene aan wie een onderneming toebehoort, van een vennoot of lid van een rederij, worden in het handelsregister opgenomen alle aankondigingen die krachtens artikel 390 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in de Staatscourant worden opgenomen.Artikel 39Gegevens die in het handelsregister worden opgenomen

In het handelsregister worden opgenomen:
a. de rechterlijke uitspraak houdende faillietverklaring, verlening van surseance van betaling of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen betreffende degene die als eigenaar van een onderneming, als vennoot of als lid van een rederij in het handelsregister is ingeschreven of betreffende een ingeschreven rechtspersoon;
b. de vernietiging van een zodanige uitspraak;
c. het einde van het faillissement, de surseance van betaling of de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
d. in geval van faillietverklaring, verlening van surseance van betaling of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen: de naam en het adres van de rechter-commissaris, en van de curator of de bewindvoerder.Artikel 40Ontbinding van een vennootschap of rechtspersoon

1. In het handelsregister wordt de ontbinding van een vennootschap of rechtspersoon opgenomen, onder vermelding van datum van de ontbinding, de persoonlijke gegevens, de bevoegdheid van ieder der vereffenaars en de datum waarop hij vereffenaar is geworden.

2. Indien de ontbinding een vennootschap betreft als bedoeld in artikel 24 worden in het handelsregister opgenomen de bevoegdheden van de vereffenaars, indien die in het land waar de vennootschap is gevestigd openbaar gemaakt moeten worden. Indien de ontbinding een vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 25 en 26 betreft, worden mede opgenomen de bevoegdheden van de vereffenaars.

3. De voltooiing van de vereffening van een Europees economisch samenwerkingsverband of van een vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 24, 25 en 26, wordt in het handelsregister opgenomen.Artikel 41Aankondigingen die in de Staatcourant worden opgenomen

Alle aankondigingen die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in de Staatscourant worden opgenomen, worden tevens opgenomen in het handelsregister.ß 7. Ondersteunende gegevens

Artikel 42Gegevens over melding en onderzoek

In het handelsregister worden over de melding en het onderzoek alle gegevens opgenomen die de Kamer noodzakelijk acht voor het functioneren van het register.Hoofdstuk 5. Gegevens uit andere basisregisters afkomstig

Artikel 43Persoonlijke gegevens overgenomen uit basisadministratie

De persoonlijke gegevens van natuurlijke personen, met uitzondering van de handtekening, worden overgenomen uit de basisregistratie personen, met inbegrip van de datum waarop wijzigingen van die gegevens zijn ingegaan.Artikel 44Gegevens verschillen ten hoogste 72 uur

De gegevens die worden overgenomen uit de basisregistratie personen verschillen ten hoogste 72 uur met de gegevens in die basisregistratie.Hoofdstuk 6. Wijzigen van opgenomen gegevens

Artikel 45Melding door middel van vastgesteld formulier

1. De melding wordt gedaan door middel van een bij ministeriŽle regeling vastgesteld formulier.

2. De melding bevat ten minste:
a. het unieke nummer, bedoeld in artikel 12, onderdeel a, van de wet, van de rechtspersoon die de melding doet;
b. de naam, het telefoonnummer en het correspondentieadres van een contactpersoon voor de melding;
c. voorzover bekend, alle op de melding betrekking hebbende unieke nummers bedoeld in artikel 9 tot en met 14 van de wet;
d. het gegeven waarop de melding betrekking heeft;
e. indien mogelijk een indicatie van het juiste gegeven met onderbouwende stukken;
f. de datum van de melding en de datum van de constatering van de vermoedelijke onjuistheid van het gegeven.

3. Indien de melding betrekking heeft op een onderneming of rechtspersoon die niet in het register is opgenomen wordt dat op het formulier aangegeven.

4. Indien de melding betrekking heeft op een gegeven dat is overgenomen uit een ander basisregister, zendt de Kamer de melding binnen ťťn werkdag door aan de beheerder van dat register.Artikel 46Een aantekening wordt geplaatst

Een aantekening, dat een gegeven in onderzoek is, wordt geplaatst bij het gegeven waarop de melding betrekking heeft.Artikel 47Kamer informeert het bestuursorgaan

De Kamer informeert het bestuursorgaan dat een melding heeft gedaan over:
a. het besluit dat de Kamer neemt naar aanleiding van de melding;
b. het feit dat tegen het onder a bedoelde besluit bezwaar is gemaakt en de beslissing op dat bezwaar;
c. het feit dat beroep is ingediend en de onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak in dat beroep.Artikel 48Gegevens

Als gegevens als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de wet worden de in hoofdstuk 4 genoemde gegevens aangewezen.Artikel 49Gegeven in handelsregister is onrechtmatig verklaard

Indien bij rechterlijke uitspraak hetgeen in het handelsregister is opgenomen geheel of gedeeltelijk onrechtmatig is verklaard, doet de Kamer op verzoek van een belanghebbende daarvan aantekening in het register.Hoofdstuk 7. Uitzondering derdenwerking

Artikel 50Alle gegevens worden opgenomen

Als gegevens bedoeld in artikel 25, vierde lid, onderdeel c, van de wet, worden alle gegevens aangewezen over een onderneming of rechtspersoon die voor het eerst is opgenomen in het handelsregister zonder een opgave door een daartoe bevoegd persoon, zolang de handtekening van degene die tot het doen van opgave verplicht is, niet in het handelsregister is opgenomen.Hoofdstuk 8. Verstrekking van gegevens

Artikel 51Het adres kan niet worden ingezien

1. Het adres van een:
a. bestuurder, gewezen bestuurder,
b. commissaris of gewezen commissaris,
c. gevolmachtigde of gewezen gevolmachtigde,
d. enig aandeelhouder of gewezen enig aandeelhouder,
e. houder of gewezen houder van niet volgestorte aandelen,
f. vereffenaar of gewezen vereffenaar of
g. beheerder of gewezen beheerder, bedoeld in artikel 24, derde lid, artikel 25, derde lid, onder b, of artikel 26, derde lid, onder b van een rechtspersoon kan niet worden ingezien, behalve door bestuursorganen, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht, advocaten, deurwaarders, notarissen en de in artikel 28, derde lid, van de wet genoemde organisaties.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op bestuurders van verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid, verenigingen van eigenaars en overige privaatrechtelijke rechtspersonen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de wet.

3. Het adres van een natuurlijk persoon kan op zijn verzoek worden afgeschermd tegen inzage door anderen dan bestuursorganen, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht, advocaten, deurwaarders, notarissen en de in artikel 28, derde lid, van de wet genoemde organisaties, indien:
a. er sprake is van een waarschijnlijke dreiging;
b. het woonadres in het handelsregister niet kan worden ingezien met betrekking tot een andere onderneming;
c. betrokkene niet beschikt over een openbaar telefoonnummer;
d. deze persoon zelf maatregelen heeft genomen om de bekendheid van zijn adres te verminderen, en
e. het belang van afscherming zwaarder weegt dan de rechtszekerheid in het economisch verkeer.Artikel 52Aangewezen als rechtspersonen en vennootschappen

1. Als rechtspersonen en vennootschappen, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de wet, worden aangewezen:
a. de Europese coŲperatieve vennootschap;
b. de vennootschappen, bedoeld in artikelen 24 en 25;
c. de vennootschappen bedoeld in artikel 17, voor zover de niet-commanditaire vennoten daarvan kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn.

2. Als gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 24, derde lid, van de wet, worden aangewezen, alle gegevens ten aanzien waarvan geen publicatieplicht geldt op grond van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie of de Europese Commissie.Artikel 53
[Wijzigt dit besluit.]Hoofdstuk 9. Slotartikelen

Artikel 54

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.Artikel 55

Dit besluit wordt aangehaald als: Handelsregisterbesluit met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin het zal worden geplaatst.

-

Het handelsregisterbesluit 2008 is voor het laatst geactualiseerd op: 26 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar de inhoudsopgave     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl