Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BO2151, Rechtbank Arnhem , 198936

Datum uitspraak: 31-08-2010
Inhoudsindicatie: Adoptie van een kind afkomstig uit de Democratische Republiek Congo. Op grond van artikel 7 WCAd wordt de Congolese adoptie beslissing erkend. Aan de voorwaarden voor de omzetting van de Congolese adoptie in een adoptie naar Neerlands recht is voldaan.

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ARNHEM

Sector Familie en Jeugd

Zaakgegevens: [nummer]
Datum uitspraak: 31 augustus 2010

Beschikking erkenning en omzetting buitenlandse adoptie

naar aanleiding van het verzoek van

[verzoeker ]
en
[verzoekster]
nader te noemen: de verzoekers,
beiden wonende te [woonplaats], gemeente [gemeente],
advocaat mr. M. Koomen te Alkmaar.

Het verloop van de procedure

Gezien de stukken, waaronder:
- het verzoekschrift, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 8 april 2010;
- een faxbericht, met bijlage, van mevrouw [naam], kantoorgenoot mr. M. Koomen van 6 augustus 2010.

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers geen prijs stellen op een mondelinge behandeling.

De feiten

Verzoeker is geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats]. Verzoekster is geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats]. Verzoekers zijn op [datum] te [plaats] met elkaar gehuwd.

Staande het huwelijk van verzoekers is de minderjarige [de minderjarige 1] geboren op 5 juli 2001 te Nijmegen.

Uit de stukken blijkt dat te [plaats] (Democratische Republiek Congo: nader te noemen Congo) op [geboortedatum] is geboren de minderjarige [de minderjarige]. De – inmiddels overleden – biologische moeder van de minderjarige is [biologische moeder]. De biologische vader van de minderjarige is [biologische vader].

Bij besluit van 4 februari 2008 heeft de Minister van Justitie aan verzoekers toestemming verleend tot opneming ter adoptie van een eerste buitenlands kind. Deze toestemming is geldig tot 5 februari 2011.

De adoptie van de minderjarige door verzoekers is bij Jugement van het Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete van 12 juni 2009 (RC 8.049/III) en Acte d’Adoption (No. 96/2009) d.d. 28 juli 2009 in Congo naar het recht van dat land vastgesteld.

Uit de door de biologische vader ondertekende Acte de consentement van 17 september 2009 blijkt dat hij zijn volledige toestemming geeft voor adoptie van de minderjarige door een Nederlands paar.

Uit het p.v. de conseil de famille van 13 oktober 2009 blijkt dat familieleden van de biologische moeder hebben besloten de voogdij over de minderjarige aan [benoemd voogd] te laten toekomen.

Uit de door [benoemd voogd] ondertekende Acte de consentement van 14 oktober 2009 blijkt dat hij wegens gebrek aan mogelijkheid en om het leven van de minderjarige te redden, zijn toestemming geeft voor adoptie van de minderjarige door verzoekers.

De minderjarige woont blijkens het overgelegde uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente [gemeente] sinds [datum] op het adres van verzoekers.

Bij beschikking van het Ministerie van Justitie, Immigratie- en Naturalisatiedienst van 3 februari 2010 is aan de minderjarige een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, tot 3 februari 2015, verleend.

Het verzoek

Primair verzoeken verzoekers voor recht te verklaren dat aan de voorwaarden voor erkenning van de adoptie is voldaan en dat het stuk Acte d’Adoption en de daaraan gehechte uitspraak van het Tribunal de Paix de Kinshasa vatbaar zijn voor inschrijving in het desbetreffende register van de ambtenaar van de burgerlijke stand, alsmede de daarin vervatte adoptie om te zetten in een adoptie naar Nederlands recht. Subsidiair verzoeken verzoekers de adoptie van de minderjarige uit te spreken door hen. Voorts verzoeken zij primair en subsidiair te gelasten dat de namen [naam] en [naam] aan de huidige voornaam van de minderjarige zullen worden toegevoegd, alsmede te verstaan dat de minderjarige de geslachtsnaam van verzoeker zal dragen, opdat de volledige namen van de minderjarige zullen luiden: [volledige naam].

De beoordeling

Erkenning buitenlandse adoptie
Congo is geen verdragsstaat bij het Haags Adoptieverdrag 1993. Ingevolge hiervan is hoofdstuk drie (artikelen 5 tot en met 9) van de Wet conflictenrecht adoptie (nader te noemen: WCAd) van toepassing op de onderhavige zaak.

Ingevolge artikel 7 lid 1 WCAd wordt een buitenslands gegeven beslissing waarbij een adoptie tot stand is gekomen en die is uitgesproken door een ter plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat waar het kind zowel ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de uitspraak zijn gewone verblijfplaats had, terwijl de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden, erkend indien:
a. de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (nader te noemen: Wobka) in acht zijn genomen, en
b. de erkenning van de adoptie in het kennelijk belang van het kind is, en
c. erkenning niet op een grond, bedoeld in artikel 6, tweede of derde lid, van deze wet, zou worden onthouden.
De erkenning van de adoptie wordt op grond van artikel 6 lid 2 of 3 WCAd onthouden indien aan de beslissing houdende adoptie kennelijk geen behoorlijk onderzoek of behoorlijke rechtspleging is voorafgegaan of de erkenning van die beslissing kennelijk in strijd met de openbare orde zou zijn, waarvan in ieder geval sprake is indien de beslissing kennelijk op een schijnhandeling betrekking heeft.

Allereerst dient de rechtbank te beoordelen of aan de voorwaarden van artikel 7 WCAd voor de erkenning van de Congolese adoptie wordt voldaan. De rechtbank is van oordeel dat de buitenlandse adoptie beslissing is gegeven door een ter plaatse bevoegde autoriteit van Congo, hetgeen blijkt uit het Jugement van het Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete van 12 juni 2009 (RC 8.049/III) en de Acte d’Adoption (No. 96/2009) van 28 juli 2009.

Gelet op de overgelegde uittreksels van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens stelt de rechtbank vast dat verzoekers ten tijde van de indiening van het aan de Congolese autoriteit gerichte verzoek tot adoptie op 7 mei 2009 als ten tijde van de buitenlandse adoptie beslissing in Congo op 12 juni 2009 hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden. De minderjarige had zowel ten tijde van het verzoek als ten tijde van de uitspraak van de adoptie in Congo zijn gewone verblijfplaats.

Nu de Minister van Justitie op 4 februari 2008 de op grond van artikel 2 Wobka vereiste beginseltoestemming aan verzoekers heeft verleend, gaat de rechtbank ervan uit dat de bepalingen van de Wobka in acht zijn genomen.

Gelet op de overwegingen in de beslissing van het Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete van 12 juni 2009 (RC 8.049/III) waarbij de adoptie naar Congolees recht is uitgesproken, de Acte d’Adoption (No. 96/2009) van 28 juli 2009, de verleende beginseltoestemming aan verzoekers, welke niet dan na voorafgaand onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt verleend, alsmede het feit dat de minderjarige sinds [datum] bij verzoekers zijn gewone verblijfplaats heeft, is de rechtbank van oordeel dat de erkenning van de Congolese adoptie in het belang van de minderjarige is.

Voorts zijn uit de stukken geen gronden gebleken voor het onthouden van de erkenning van de Congolese adoptie beslissing als bedoeld in artikel 6 lid 2 of 3 WCAd.

De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat aan de voorwaarden van artikel 7 lid 1 WCAd is voldaan. Op grond van artikel 7 lid 2 WCAd zal dan ook de Congolese adoptie beslissing worden erkend. De rechtbank zal op grond van artikel 7 lid 3 WCAd gelasten dat een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand wordt toegevoegd.

Omzetting

Ingevolge artikel 8 lid 1 WCAd houdt de erkenning van een buitenslands gegeven beslissing waarbij een adoptie tot stand is gekomen tevens in de erkenning van de familierechtelijke betrekking tussen de adoptiefouders en het kind en het gezag van de adoptiefouders over het kind. Indien de adoptie in de staat waar zij plaatsvond niet tot gevolg heeft dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden verbroken, mist de adoptie op grond van artikel 8 lid 2 WCAd ook in Nederland dat gevolg. Ingevolge artikel 9 WCAd kan in die situatie een verzoek tot omzetting van de buitenslandse tot stand gekomen adoptie in een adoptie naar Nederlands recht worden ingediend, indien het kind zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft en daar voor permanent verblijf bij de adoptiefouders is toegelaten. Voorts is voor toewijzing van het verzoek tot omzetting ingevolge artikel 9 WCAd juncto artikel 11 lid 2 Uitvoeringswet Adoptieverdrag 1993 vereist dat de adoptie in het kennelijk belang van het kind is en dat op de dag van de indiening van het verzoek is voldaan aan het bepaalde in artikel 1:228 lid 1 onder a en d van het Burgerlijk Wetboek (nader te noemen: BW), te weten dat het kind op de dag van het eerste verzoek minderjarig is en dat geen der ouders het verzoek tegenspreekt.

Artikel 678 van het Congolese Familiewetboek bepaalt dat de geadopteerde na de (Congolese) adoptie familierechtelijke betrekkingen met zijn oorspronkelijke familie behoudt. De rechtbank zal beoordelen of aan de voorwaarden voor omzetting van de Congolese adoptie beslissing in een adoptie naar Nederlands recht wordt voldaan.

Bij beschikking van het Ministerie van Justitie, Immigratie- en Naturalisatiedienst van 3 februari 2010 is de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als doel ‘Adoptiekind’ ingewilligd. De verblijfsvergunning is verleend onder de beperking ‘Verblijf bij [verzoeker]. Hoewel de minderjarige een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft, is naar het oordeel van de rechtbank wel voldaan aan het vereiste dat het kind voor permanent verblijf bij de adoptiefouders in Nederland is toegelaten. Hierbij overweegt de rechtbank als volgt. Ingevolge artikel 3.5 lid 1 Vreemdelingenbesluit is een verblijfsrecht op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd tijdelijk of niet-tijdelijk. Het verblijfsrecht van de minderjarige is op grond van artikel 3.5 lid 3 juncto lid 2 Vreemdelingenbesluit niet-tijdelijk. Het doel ‘adoptiekind’ is namelijk niet één van de in artikel 3.5 lid 2 Vreemdelingenbesluit genoemde tijdelijke doeleinden, zodat ingevolge het derde lid van dat artikel het verblijfsrecht niet-tijdelijk is. Bovendien is bij de verlening van de verblijfsvergunning ook niet anders bepaald.

De rechtbank acht de omzetting van de Congolese adoptie in een Nederlandse adoptie in het kennelijk belang van de minderjarige. De minderjarige is in Congo ter adoptie afgestaan en verblijft sinds [datum] bij verzoekers. Voorts overweegt de rechtbank dat aan de voorwaarden van artikel 1:228 lid 1 onder a en d BW is voldaan.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat aan de voorwaarden voor de omzetting van de Congolese adoptie in een adoptie naar Nederlands recht is voldaan. De erkenning van de Congolese adoptie en de omzetting daarvan in een Nederlandse adoptie heeft tot gevolg dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en zijn familie worden verbroken.

Namen

De rechtbank acht zich bevoegd van het verzoek tot voornaamswijziging – zijnde verknocht aan het verzoek tot erkenning van de adoptie en de omzetting – kennis te nemen. Dit verzoek zal worden toegewezen, aangezien van bezwaren daartegen niet is gebleken. De rechtbank zal derhalve wijziging van de voornamen van de minderjarige gelasten in [voornamen]. Verzoekers hebben verzocht te verstaan dat de minderjarige de geslachtsnaam van verzoeker zal dragen. Nu het andere kind van verzoekers de geslachtsnaam [naam verzoeker] draagt, zal de minderjarige ingevolge artikel 1:5 lid 8 van het Burgerlijk Wetboek ook deze geslachtsnaam verkrijgen, zodat op dit onderdeel van het verzoek niet behoeft te worden beslist.

De beslissing

De rechtbank

1. stelt vast dat is voldaan aan de voorwaarden voor erkenning van de adoptie van de minderjarige:
- [de minderjarige ], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Democratische Republiek Congo), door [verzoeker] en [verzoekster] beiden wonende te [woonplaats], gemeente [gemeente], [adres], tot stand gekomen bij de stukken Acte d’Adoption (No. 96/2009) van 28 juli 2009 en
Jugement van Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete van 12 juni 2009 (RC 8.049/III) en verklaart voor recht dat voornoemde stukken vatbaar zijn voor inschrijving;

2. gelast vermelding van deze adoptie in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage;

3. zet om voornoemde Congolese adoptie in een adoptie naar Nederlands recht;

4. gelast de wijziging van de voornamen van de minderjarige in dier voege dat hij thans de navolgende voornamen draagt: [voornamen];

5. wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. I. de Waal-van Wessem, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. A.R. Moons als griffier en in het openbaar uitgesproken op 31 augustus 2010.Indien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof te Arnhem.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl