Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 26-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 7 IVRK luidt als volgt:
"1) Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd.
2) De Staten die partij zijn, waarborgen de verwezenlijking van deze rechten in overeenstemming met hun nationale recht en hun verplichtingen krachtens de desbetreffende internationale akten op dit gebied, in het bijzonder wanneer het kind anders staatloos zou zijn."

De rechtbank vindt steun voor haar opvatting dat het recht op nationaliteit wordt beschermd door artikel 7 IVRK in de uitspraak van het gerechtshof 's-Gravenhage van 15 oktober 2003, LJN AL9057. Dat het in die uitspraak om een geslachtsnaam ging en niet om nationaliteit noopt niet tot een ander oordeel.

Gelet op al het vorenstaande acht de rechtbank zich bevoegd van het (zelfstandig) verzoek kennis te nemen.

Toepasselijk recht
Uit artikel 6, eerste lid, van de Wet conflictenrecht afstamming volgt dat of en onder welke voorwaarden het vaderschap van een man gerechtelijk kan worden vastgesteld, wordt bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de man en de moeder, of indien dit ontbreekt, door het recht van de staat van hun gemeenschappelijke gewone verblijfplaats of, indien ook dit ontbreekt, door het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind. Uit het tweede lid van voornoemd artikel volgt dat voor de toepassing van het eerste lid bepalend is het tijdstip van de indiening van het verzoek.Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl