Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wet melding collectief ontslag
artikel 2 - rechtspraak

LJN: BI0458,Sector kanton Rechtbank Utrecht , 614045 AE VERZ 09-73

Datum uitspraak: 03-04-2009
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: collectief ontslag en ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Uitzondering op art. 2 lid 1 aanhef en onder a WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag). Contract voor bepaalde tijd. Afspiegeling.

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT
Sector kanton

Locatie Amersfoort

zaaknummer: 614045 AE VERZ 09-73

beschikking d.d. 3 april 2009

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kembo B.V.,
gevestigd te Veenendaal,
verder ook te noemen Kembo,
Kembo,
gemachtigde: mr.drs. D.G. Schouwman,

tegen:

[verweerder],
wonende te [woonplaats],
verder ook te noemen [verweerder],
[verweerder],
gemachtigde: mr. J.R. Dobbelsteijn Bisschops.

Verloop van de procedure
Kembo heeft een verzoekschrift ingediend.
[verweerder] heeft een verweerschrift ingediend.
Het verzoek is op 24 maart 2009 ter zitting behandeld.
Hierna is uitspraak bepaald.

Motivering
1. [verweerder], geboren op [geboortedatum], is op 1 augustus 2007 in dienst van Kembo getreden. Het laatstgenoten brutoloon bedraagt Ä 3.888,- per maand exclusief vakantiebijslag. Kembo is al bijna 60 jaar producent van complete meubelprogramma's voor de zakelijke markt en de zorgsector. Daarnaast levert zij aan haar opdrachtgevers een uitgebreid pakket aan diensten, waaronder de ontwikkeling van het inrichtingsconcept, maatwerk meubelen, projectmanagement en uitgebreide aftersales. Binnen Kembo zijn 61 mensen in dienst, van wie 12 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Kembo behoort tot een groep van ondernemingen met Bomek BV als moeder. Bomek BV kent drie grote aandeelhouders, die tezamen 79% van de aandelen houden. Kembo is de enige onderneming binnen de groep waarin personeel werkzaam is.

2. Kembo vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen. Kembo heeft daartoe aangevoerd, dat er voor [verweerder] ten gevolge van bedrijfseconomische omstandigheden geen passend werk meer beschikbaar is.

3. [verweerder] heeft de stellingen van Kembo geheel dan wel gedeeltelijk betwist en is van mening dat hem van de ontstane situatie in ieder geval geen verwijt kan worden gemaakt.

4. De kantonrechter komt tot het volgende oordeel.

4.1. Na de mondelinge behandeling heeft Kembo het verzoek ingetrokken.

4.2. Mr. J.R. Dobbelsteijn Bisschops meldt bij brief d.d. 1 april 2009 dat [verweerder] zich in eerste instantie gewend heeft tot mr. Sintemaartensdijk die het ingediende verweerschrift geconcipieerd heeft. Uit hoofde van economische overwegingen heeft [verweerder] zich vervolgens tot Dobbelsteijn Bisschops gewend teneinde juridische bijstand te verkrijgen voor de behandeling tijdens de terechtzitting d.d. 24 maart jongstleden. Het moge evident genoemd worden, zo stelt de gemachtigde, dat [verweerder] kosten heeft moeten maken betreffende de ingeroepen juridische bijstand en dienaangaande wordt verzocht een proceskostenvergoeding ter zake op te nemen.

4.3. Thans dient derhalve te worden beoordeeld of een proceskostenveroordeling moet worden toegewezen.

De kantonrechter overweegt dat het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen Kembo en [verweerder] zou zijn afgewezen. Op grond van het in deze zaak toe te passen afspiegelingsbeginsel is niet, althans onvoldoende, aannemelijk gemaakt dat [verweerder] degene is die op grond van een juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel eerder het veld zou moeten ruimen dan twee collegae met onderling uitwisselbare functies, ook al zijn deze werknemers voor bepaalde tijd aangesteld. In het kader immers van een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (en, meer in het bijzonder, van meer dan 20 arbeidsovereenkomsten van werknemers, werkzaam in een kanton, binnen het betrekkelijk korte tijdsbestek van 3 maanden) dient, in het kader van een juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel, ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werknemer voor ontbinding te worden voorgedragen.

Kembo wordt (derhalve) als in de ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordeeld.

Beslissing
de kantonrechter:
veroordeelt Kembo BV in de kosten van de procedure aan de zijde van [verweerder] begroot op Ä 800,-

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J.M. de Laat, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 3 april 2009.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl