Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 21-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De rechtbank overweegt ten eerste dat artikel 843a Rv. vier cumulatieve voorwaarden stelt voor toewijzing van een dergelijke vordering tot inzage en / of afgifte van afschriften of uittreksels van bescheiden:
a. eiser dient een rechtmatig belang bij afgifte of inzage te hebben;
b. het moet gaan om bepaalde bescheiden;
c. die bescheiden moeten zien op een rechtsbetrekking waarin eiser partij is;
d. die bescheiden moeten ter beschikking staan of onder berusting zijn van degene tegen wie afgifte of inzage daarvan wordt gevorderd.
Artikel 1019a lid 1 Rv. bevestigt dat artikel 843a Rv. ook van toepassing is op rechtsbetrekkingen uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom. In lid 2 van dat artikel is de exhibitieplicht uitgebreid tot ander materiaal dan ‘bescheiden’, zoals bijvoorbeeld inbreukmakende voorwerpen.


In de toelichting op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Tekst en Commentaar, artikel 843a staat onder punt 7 (Procedure):
“Nakoming vorderen van de bijzondere exhibitieplicht van dit artikel geschiedt tijdens de procedure door middel van een incidentele vordering, indien het stuk zich bij de wederpartij bevindt. Buiten de procedure wordt de vordering bij dagvaarding ingesteld, bijvoorbeeld in kort geding, een bodemprocedure of een reconventionele vordering. Betreft de vordering inzage, afschrift of uittreksel van een stuk dat zich bij een derde bevindt, dan wordt de vordering bij dagvaarding ingesteld.”Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl