Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN2282, Rechtbank Arnhem , 159534

Datum uitspraak: 30-06-2010
Inhoudsindicatie: Het procesrecht brengt mee dat een partij die daarom verzoekt, de gelegenheid behoort te krijgen haar standpunt nader toe te lichten. Op grond van artikel 134 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt aan partijen desverlangd gelegenheid geboden voor pleidooien voordat de rechter over de zaak beslist. Nu de Woningstichting om pleidooi heeft gevraagd en na de comparitie nog stukken in het geding zijn gebracht, kon het pleidooi haar niet geweigerd worden. Dat het pleidooi is toegestaan betekent echter niet dat de Woningstichting ruimte heeft om ondanks door de rechtbank genomen eindbeslissingen de gestelde schade opnieuw aan de orde te stellen. Op dit punt heeft de rechtbank eindbeslissingen genomen waaraan zij in het vervolg van de procedure in beginsel gebonden is.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 159534 / HA ZA 07-1355

Vonnis in vrijwaring van 30 juni 2010

in de zaak van

de stichting
WONINGSTICHTING BARNEVELD,
gevestigd te Barneveld,
eiseres in vrijwaring,
advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon
DE GEMEENTE BARNEVELD,
zetelend te Barneveld,
gedaagde in vrijwaring,
advocaat mr. J.M.W. Werker te Arnhem.


Partijen zullen hierna de Woningstichting en de gemeente genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 30 december 2009
- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. In het tussenvonnis van 30 december 2009 heeft de rechtbank uitdrukkelijk en zonder voorbehoud beslist dat niet kan worden aangenomen dat de Woningstichting schade heeft geleden ten gevolge van de vertraagde oplevering van bouwblok Mi2. Voorts heeft de rechtbank in dat vonnis overwogen dat de Woningstichting weliswaar stukken heeft overgelegd met betrekking tot het bouwblok Mi6, maar dat deze buiten beschouwing moeten blijven omdat de Woningstichting geen schadevergoeding heeft gevorderd met betrekking tot de vertraagde oplevering van bouwblok Mi6. Ook is overwogen dat de stellingen van partijen met betrekking tot de schadebeperkingsplicht van de Woningstichting geen bespreking behoeven. Er was immers na de genoemde beslissingen geen sprake meer van te vergoeden schade.

2.2. De Woningstichting heeft vervolgens pleidooi gevraagd. Inmiddels is gebleken dat zij ervan uit ging dat de rechtbank na het vonnis van 30 december 2009 nog behoefte had aan bescheiden waaruit de vertraging in de oplevering van bouwblok Mi2 en de daaruit voortgevloeide schade blijken.

2.3. De Woningstichting heeft bij pleidooi naar voren gebracht dat nu de rechtbank haar het pleidooi heeft toegestaan aan haar de mogelijkheid is geboden om haar vordering tot schadevergoeding nader te onderbouwen. Zij heeft in haar pleidooi de door haar gestelde schade nader toegelicht.

2.4. De gemeente heeft in haar pleidooi naar voren gebracht dat zij ervan uit is gegaan dat de procedure niet meer ziet op de vertraging in de oplevering van bouwblok Mi6, en nog slechts op de schade die is geleden ten aanzien van bouwblok Mi2. Verder heeft de gemeente inhoudelijk verweer gevoerd tegen de onderbouwing van de schade.

2.5. Het procesrecht brengt mee dat een partij die daarom verzoekt, de gelegenheid behoort te krijgen haar standpunt nader toe te lichten. Op grond van artikel 134 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt aan partijen desverlangd gelegenheid geboden voor pleidooien voordat de rechter over de zaak beslist. Nu de Woningstichting om pleidooi heeft gevraagd en na de comparitie nog stukken in het geding zijn gebracht, kon het pleidooi haar niet geweigerd worden.

2.6. Dat het pleidooi is toegestaan betekent echter niet dat de Woningstichting ruimte heeft om ondanks door de rechtbank genomen eindbeslissingen de gestelde schade opnieuw aan de orde te stellen. Op dit punt heeft de rechtbank eindbeslissingen genomen waaraan zij in het vervolg van de procedure in beginsel gebonden is.

2.7. Voor een heroverweging van een eindbeslissing is slechts onder bijzondere omstandigheden plaats. De achtergrond daarvan is dat moet worden voorkomen dat de rechtbank op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen. De eisen van een goede procesorde brengen evenwel mee dat de rechter aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak vervatte eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is om, nadat partijen de gelegenheid hebben gekregen zich dienaangaande uit te laten, over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing.

2.8. Gesteld noch gebleken is dat de hierboven bedoelde eindbeslissingen zijn gebaseerd op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. Voor een heroverweging op de hiervoor genoemde grond is in dit geval dan ook geen plaats.

2.9. Het voorgaande betekent dat de vorderingen, zoals al voortvloeide uit het vonnis van 30 december 2009, moeten worden afgewezen.

2.10. De Woningstichting zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de gemeente worden begroot op:
- vast recht € 4.732,00
- salaris advocaat 12.000,00 (6,0 punten × tarief € 2.000,00)
Totaal € 16.732,00

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. wijst de vorderingen af,

3.2. veroordeelt de Woningstichting in de proceskosten, aan de zijde van de gemeente tot op heden begroot op € 16.732,00.

Dit vonnis is gewezen door mrs. J.D.A. den Tonkelaar, W.H. van Empel en D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2010.Coll. G.L.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl