Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 12-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Volgens vaste rechtspraak gelden daarbij als uitgangspunten: de uitleg van de dwangsomveroordeling dient plaats te vinden op basis van de rechtsoverwegingen van het vonnis, de veroordeling wordt niet ruimer geÔnterpreteerd dan noodzakelijk voor het doel wat zij nastreeft, en bij ruim geformuleerde veroordelingen is pas sprake van een overtreding indien in ernst niet kan worden betwijfeld dat de gewraakte handelingen inbreuken op de dwangsomveroordeling opleveren.

Met betrekking tot vordering
bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, overweegt de voorzieningenrechter dat terughoudendheid op zijn plaats is. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl