Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 09-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Volgens artikel 261 Rv worden alleen die zaken bij verzoekschrift ingeleid ten aanzien waarvan dit uit de wet voortvloeit. Zowel artikel 677 Rv als de artikelen 3: 178 en volgende BW spreken over ‘vordering’ en ‘vonnis’ waar het gaat over verdeling van een gemeenschap. Indien verdeling van de gemeenschap als nevenvoorziening bij echtscheiding wordt verzocht, maakt artikel 827 Rv de verzoekschriftprocedure uitdrukkelijk mogelijk. De wet voorziet thans niet in een mogelijkheid om een zelfstandig geschil inzake de vaststelling van een verdeling via een verzoekschriftprocedure te behandelen. Dat de Memorie van Toelichting bij artikel 1:135 (welke overigens alleen betrekking heeft op procedures inzake de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden en niet tevens op procedures inzake verdeling) anders suggereert, doet aan het vorenstaande niet af.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl