Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 20-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ter beoordeling ligt voor de vraag of de griffier in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat ter bescherming van zwaarwegende belangen van anderen, waaronder die van partijen, de door MGL verzochte afgifte van afschrift van het vonnis geheel diende te worden geweigerd.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan die beslissing van de griffier die toets doorstaan.
Bij de vorming van zijn oordeel heeft de voorzieningenrechter voorop gesteld dat openbaarheid van de rechtspraak, daaronder begrepen de afgifte van rechterlijke uitspraken aan de pers, als daarom wordt gevraagd, in een democratische samenleving een groot goed is, waarop niet snel uitzonderingen zullen moeten worden toegestaan.

De voorzieningenrechter sluit aan bij hetgeen in de parlementaire geschiedenis bij artikel 28 Rv (Kamerstukken II, 1999/2000, 26855, nr. 3, p.59) hierover is opgemerkt: In de regel zullen slechts geanonimiseerde afschriften worden verstrekt, al zal anonimisering niet zinvol [zijn] als een concrete uitspraak tussen bekende partijen wordt opgevraagd.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl