Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 29-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
In een executiegeschil kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant mede gelet op de belangen aan de zijde van de geŽxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad - geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geŽxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard. Dit uitgangspunt brengt mee dat de enkele mogelijkheid dat een hoger beroep kans van slagen heeft, onvoldoende is om aan te nemen dat de executant misbruik van zijn bevoegdheid maakt door de uitspraak te executeren, zťlfs wanneer tussen het belang van de executant bij de executie en dat van de geŽxecuteerde om de uitspraak in hoger beroep te mogen afwachten, onevenredigheid zou bestaan (zie ook HR 19 mei 2000, NJ 2000/407).

Daarbij komt dat de wetgever bij de invoering van deze bepaling in 2002 heeft nagelaten te bepalen of een executiegeschil in kort geding naast het instellen van een incident op basis van artikel 351 Rv eveneens is toegestaan dan wel dat deze mogelijkheid is afgesneden. Vooralsnog lijkt het dan ook een redelijk om ervan uit te gaan dat beide procedures mogelijk zijn.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl