Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 16-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voor spoedeisende zaken, waarin een beslissing in een normale rechtszaak niet kan worden afgewacht, heeft de wetgever de procedure van artikel 254 Wetboek van rechtsvordering in het leven geroepen. De belanghebbende kan aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen, zodat zijn belang voorlopig (totdat de beslissing in de hoofdzaak genomen is) is veilig gesteld. Bij zijn beoordeling moet de voorzieningenrechter de belangen van de eisende partij afwegen tegen die van de aangesproken partij, waaronder met name diens belang om een nadelige beslissing pas na een procedure met een diepgaand onderzoek te behoeven dulden. Deze afweging van belangen dient te geschieden in het licht van het geldende recht en de daaruit voortvloeiende aanspraak op het verkrijgen van hetgeen op dat moment als voorziening wordt gevraagd. De voorzieningenrechter moet daarom een "voorlopig" oordeel geven over de aannemelijkheid van die aanspraak.

De afweging van belangen door de voorzieningenrechter heeft niet alleen betrekking op de inhoud van de te geven voorziening, maar ook op de wijze van behandeling van de zaak, dus de manier waarop en de tijd waarbinnen partijen hun standpunt aan de voorzieningenrechter kunnen kenbaar maken. De regels en waarborgen van het gewone civiele proces gelden weliswaar als uitgangspunt, maar moeten door de voorzieningenrechter buiten toepassing gelaten worden indien en voor zover die regels met de te verlenen rechtsbescherming in het betrokken kort geding niet te verenigen zijn. Ook de wijze van behandeling is dus nagenoeg geheel aan het oordeel van de voorzieningenrechter overgelaten.

Dit alles geldt onverkort voor de beslissing op een voor of tijdens de behandeling gedaan verzoek tot wraking. Ook hier staat voorop dat het de taak is van de voorzieningenrechter rechtsbescherming te geven aan het belang van de eisende partij, afgezet tegen de belangen van de wederpartij. Uiteraard hebben partijen recht op een behandeling van hun zaak door een onpartijdige rechter en heeft ieder van hen het recht, wanneer zij aan die partijdigheid twijfelt, die te laten beoordelen door een andere rechter, maar dat doet niet af aan de rechtsbescherming die de behandelend voorzieningenrechter behoort te geven. Het is dus niet zo dat die taak (het verlenen van rechtsbescherming aan een spoedeisend belang) te allen tijde (meteen) moet wijken voor de wens van een partij een oordeel van een andere rechter te verkrijgen over de mogelijke partijdigheid van de behandelende voorzieningenrechter. Ook in een dergelijk geval zal de voorzieningenrechter de belangen moeten afwegen en in voorkomend geval - ondanks het feit dat hij reeds is gewraakt - een gepaste voorziening moeten treffen voor de tijd die met de behandeling van het wrakingsverzoek zal zijn gemoeid.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl