Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN2862, Rechtbank Zutphen , 112898 KG RK 10-420

Datum uitspraak: 26-07-2010
Inhoudsindicatie: Verzoek tot wraking niet-ontvankelijk. Het wrakingsverzoek is te laat ingediend.

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN
Meervoudige wrakingskamer
Rekestnummer: 112898 KG RK 10-420

Beslissing van 26 juli 2010 van de meervoudige wrakingskamer van de rechtbank op het verzoek van:

[verzoeker],
wonende te [adres],
verzoeker,

strekkende tot wraking van:

mr. [rechter],
rechter in deze rechtbank.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de wrakingsprocedure blijkt uit:
- het verzoek tot wraking, mondeling gedaan ter terechtzitting van 12 mei 2010, strekkende tot wraking van mr. [rechter];
- het proces-verbaal van de terechtzitting van de politierechter in deze rechtbank van
12 mei 2010, betreffende de behandeling van de zaken tegen verzoeker, bekend onder de parketnummers 06/960185-10 en 06/800093-09;
- de brief van verzoeker van 8 juni 2010, op 10 april ingekomen bij het Kabinet President;
- de schriftelijke reactie van mr. [rechter] van 8 juni 2010;
- het proces-verbaal van de behandeling van het wrakingsverzoek ter terechtzitting van
26 juli 2010.

2. Het wrakingsverzoek

2.1. Verzoeker heeft mr. [rechter] ter openbare terechtzitting d.d. 12 mei 2010 mondeling gewraakt.

2.2. Bij brief van 8 juni 2010 heeft verzoeker, in aanvulling op zijn mondeling gedane wrakingsverzoek, aangevoerd dat mr. [rechter] partijdig is, omdat zij heeft gesteld dat verzoeker schriftelijk op de hoogte is gesteld van een verbod een school te betreden. Volgens verzoeker is voor deze stelling geen bewijs geleverd en heeft hij dit uitdrukkelijk ontkend. Tevens heeft verzoeker aangevoerd dat mr. [rechter], na de wraking, tegen alle regels in de rechtszitting voortgezet en uitspraak gedaan.

3. Standpunt van mr. [rechter]

Mr. [rechter] heeft bij schriftelijke reactie van 8 juni 2010 het verzoek tot wraking gemotiveerd weersproken. Op hetgeen zij heeft aangevoerd zal hierna nader worden teruggekomen.

4. Ontvankelijkheid van het wrakingsverzoek

4.1. De wrakingskamer ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of [verzoeker] in zijn verzoek tot wraking kan worden ontvangen.

4.2. Blijkens het arrest van de Hoge Raad van 13 april 2010, LJN BJ9926, is een wrakingsverzoek tijdig gedaan indien het voorafgaand aan de uitspraak bij het gerecht is ingekomen en wel op zodanig tijdstip dat de betrokken rechter(s) daarvan redelijkerwijs nog kennis kon(den) nemen. Dit arrest is in lijn met de eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad, waaronder het arrest van de Hoge Raad van 18 december 1998, LJN AD2977.

4.3. De wrakingskamer stelt, gelet op het proces-verbaal van de terechtzitting van de politierechter in deze rechtbank van 12 mei 2010, vast dat het wrakingsverzoek van verzoeker is gedaan op een moment nadat mr. [rechter] het onderzoek ter terechtzitting had gesloten en reeds was begonnen met het uitspreken van haar oordeel. Verzoeker heeft pas nadat mr. [rechter] de uitspraak heeft gedaan dat hij zich schuldig had gemaakt aan het aan hem ten laste gelegde feit en dat hij hiervoor strafbaar was, zijn verzoek tot wraking ingediend. Dat verzoeker op de hoogte was dat er reeds begonnen was aan de uitspraak blijkt tevens uit zijn brief van 8 juni 2010. Blijkens deze brief maakt verzoeker immers bezwaar tegen een onderdeel van de door mr. [rechter] uitgesproken bewezenverklaring.

4.4. Het wrakingsverzoek is – gelet op het vorenstaande – dan ook te laat ingediend. Verzoeker zal daarom niet ontvankelijk worden verklaard in zijn verzoek tot wraking.

4.5. De beslissing luidt daarom als volgt.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van mr. [rechter].

Deze beslissing is gegeven door mr. A.B.A.P.M. Varenhorst, voorzitter, mrs. W.M. Eijkelestam en S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek, rechters, in tegenwoordigheid van mr. F.A. Demmers, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 26 juli 2010.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl