Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN4494, Gerechtshof Arnhem , 200.070.604/01

Datum uitspraak: 17-08-2010
Inhoudsindicatie: Verstekarrest. Ontruiming opslagruimte wegens huurachterstand. Geen spoedeisend belang bij de betaling van de achterstallige huur gesteld.

Uitspraak

Arrest d.d. 17 augustus 2010
Zaaknummer 200.070.604/01

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM
Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

Kopal Beleggingsmaatschappij B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats],
appellante,
in eerste aanleg: eiseres,
hierna te noemen: Kopal,
advocaat: mr. R.W. Berendsen, kantoorhoudende te Amsterdam,

tegen

[naam], h.o.d.n. [naam] Computers,
wonende te [woonplaats],
ge´ntimeerde,
in eerste aanleg: gedaagde,
hierna te noemen: [ge´ntimeerde],
niet verschenen.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 16 juni 2010 door de rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Lelystad, optredende als voorzieningenrechter, hierna aan te duiden als de kantonrechter.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 13 juli 2010 is door Kopal hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [ge´ntimeerde] tegen de zitting van 27 juli 2010.

De conclusie van de dagvaarding in hoger beroep luidt:

"bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad het vonnis waarvan appel te vernietigen en ge´ntimeerde alsnog te veroordelen
a. om aan appellante tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen Ç 1.072,94, te vermeerderen met de contractuele rente over Ç 799,58 vanaf 1 augustus tot de dag waarop alles is voldaan;
b. om aan appellante tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag ad Ç 399,79 voor iedere maand die is verstreken sedert 31 juli 2010 tot de dag waarop de huurovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geŰindigd, althans tot de dag waarop het ten dele te wijzen arrest zal zijn gewezen, elke maandtermijn te vermeerderen met de contractuele rente ad 2% of gedeelte van een maand vanaf de dag van de betreffende maand tot de dag waarop alles is voldaan;
c. om binnen twee dagen althans binnen een nader door het hof vast te stellen aantal dagen na het te dezen te wijzen arrest de opslagruimte te [woonplaats] aan de [adres] leeg en ontruimd aan appellante op te leveren, met medeneming van al het zijne en de zijnen en onder afgifte van de sleutels, alles in overeenstemming met de contractuele en wettelijke verplichtingen dienaangaande met machtiging aan appellante om de ontruiming zo nodig met behulp van de sterke arm van politie en justitie te doen bewerkstelligen;
d. in de kosten van de procedure in beide instanties."

Kopal heeft een memorie van eis genomen.

Ten slotte heeft Kopal de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

Kopal heeft twee grieven opgeworpen.

De beoordeling

Ten aanzien van de feiten

1. Tussen partijen staan de volgende feiten vast als enerzijds gesteld en anderzijds onvoldoende weersproken.
[ge´ntimeerde] huurt van Kopal de opslagruimte, gelegen aan de [adres], tegen een huurprijs van Ç 399,79 per maand, tegen vooruitbetaling te voldoen.

De beslissingen in eerste aanleg

2. Kopal heeft bij inleidende dagvaarding gesteld dat [ge´ntimeerde] tot 1 mei 2010 een huurachterstand van Ç2.667,41 had laten ontstaan. Hij heeft betaling van de huurachterstand plus ontruiming van het gehuurde gevorderd.

2.1. Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft [ge´ntimeerde] de huurachterstand tot 1 mei 2010 betaald. Hij heeft voorts verklaard ook de huur voor de maand juni 2010 te hebben betaald.

2.2. De kantonrechter heeft de vordering tot betaling van de huurachterstand afgewezen omdat hij heeft aangenomen dat die volledig was ingelopen. Hij heeft voorts de vordering tot ontruiming afgewezen omdat hij de kans dat die in een bodemprocedure zou worden toegewezen, niet groot heeft geoordeeld. De vordering tot betaling van de contractuele rente heeft hij bij gebreke aan spoedeisend belang, afgewezen. Wel heeft de kantonrechter [ge´ntimeerde] in de kosten van de procedure veroordeeld.

De beoordeling van de grieven

3. Kopal voert aan dat de huurachterstand van Ç 2.667,41 betrekking had op de periode tot 1 mei 2010. De betaling per 1 juni 2010 heeft zij toegerekend aan de maand mei 2010, zodat anders dan de kantonrechter heeft overwogen, ten tijde van het wijzen van het vonnis van 16 juni 2010 [ge´ntimeerde] nog steeds een huurachterstand had, namelijk de maand juni 2010 die vooraf had dienen te worden betaald. Na 1 juni 2010 heeft [ge´ntimeerde] niets meer betaald; ten tijde van het opstellen van de appeldagvaarding die tevens de grieven bevat, was ook de huur over de maand juli 2010 reeds verschuldigd, zodat op dat moment sprake was van een huurachterstand van twee maanden.

4. Het hof overweegt dat nu [ge´ntimeerde] in hoger beroep niet is verschenen en hij deze stellingen dan ook niet heeft weersproken, er van moet worden uitgegaan dat sprake is van een huurachterstand van twee maanden bij een huurder die reeds eerder een substantiŰle huurachterstand heeft laten ontstaan. Onder deze omstandigheden acht het hof de kans dat de bodemrechter tot beŰindiging van de huurovereenkomst zal beslissen, zeer groot. De vordering om, daarop vooruitlopende, de ontruiming van het gehuurde te gelasten teneinde Kopal in staat te stellen een huurder te vinden die wel op tijd de huur betaalt, acht het hof voldoende spoedeisend en zal door het hof worden toegewezen.

5. Er bestaat geen grond de mede gevorderde machtiging op Kopal om de ontruiming zelf uit te doen voeren met inroeping van de sterke arm, ook toe te wijzen. Deze vordering berust niet op de wet. Art. 556 lid 1 Rv schrijft immers voor dat de gedwongen ontruiming geschiedt door een deurwaarder en vormt in dit opzicht een uitzondering op het bepaalde in art. 3:299 BW. De deurwaarder zelf behoeft geen rechterlijke machtiging om de hulp van de sterke arm te kunnen inroepen. Die bevoegdheid ontleent hij rechtstreeks aan art. 557 Rv, waarin art. 444 Rv van overeenkomstige toepassing wordt verklaard

6. De vordering tot betaling van achterstallige huurtermijnen en verbeurde rente betreft een geldvordering. Ten aanzien van deze geldvordering heeft Kopal niets gesteld waaruit volgt dat deze zo spoedeisend zou zijn dat een normale bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Anders dan Kopal ingang wil doen vinden, kan deze geldvordering niet als een nevenvordering voor de vordering tot ontruiming worden beschouwd. Het hof zal deze vordering dan ook wegens gebrek aan spoedeisendheid afwijzen.

De slotsom

7. Het hof zal het vonnis van de kantonrechter vernietigen behoudens de daarin opgenomen proceskostenveroordeling en opnieuw rechtdoende zal het hof [ge´ntimeerde] alsnog gelasten het gehuurde te ontruimen, zulks binnen veertien dagen na betekening van dit arrest.
Het hof zal [ge´ntimeerde], als de overwegend in het ongelijk te stellen partij, in de kosten van de procedure veroordelen, voor wat het geliquideerd salaris van de advocaat betreft te begroten op 1 punt naar tarief I.

De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep behoudens de daarin opgenomen proceskostenveroordeling die wordt bekrachtigd;

en opnieuw rechtdoende:

veroordeelt [ge´ntimeerde] om binnen 14 dagen na betekening van dit arrest de opslagruimte te [plaats] aan de [adres] leeg en ontruimd aan appellante op te leveren, met medeneming van al het zijne en de zijnen en onder afgifte van de sleutels en verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

veroordeelt [ge´ntimeerde] in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kopal op Ç 336,89 aan verschotten en Ç 632,-- aan geliquideerd salaris voor de advocaat;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Aldus gewezen door mrs. Rowel-van der Linde, Kuiper en De Hek, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 17 augustus 2010 in bijzijn van de griffier.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl