Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 29-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 476a lid 2 sub a Rv dient de verklaring van een derde beslagene onder meer een met rede omklede opgave te bevatten of hij al dan niet iets aan de geŽxecuteerde verschuldigd is of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding zal worden. Ingevolge artikel 476a lid 2 sub f Rv dient de verklaring voorts te omvatten de verdere gegevens die voor het vaststellen van de rechten van partijen dienstig mochten zijn. Ingevolge artikel 476b lid 2 Rv moet de verklaring zo veel mogelijk vergezeld gaan van afschrift van tot staving dienende bescheiden.

Ingevolge artikel 477a lid 2 Rv is de executant bevoegd om indien de derde beslagene wel een verklaring heeft afgelegd, deze geheel of ten dele te betwisten dan wel aanvulling daarvan te eisen.Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl