Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 18-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uitgangspunt is dat op grond van het bepaalde in artikel 585 e.v. Rv in kort geding tenuitvoerlegging bij lijfsdwang kan worden toegestaan om nakoming van voormeld vonnis van de rechtbank Zutphen te verzekeren. Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:
a. er moet sprake zijn van feiten en omstandigheden, welke meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist;
b. er moet aannemelijk zijn dat toepassing van een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst zal bieden;
c. bij afweging van de belangen van partijen, dient het belang van de Ontvanger toepassing van lijfsdwang te rechtvaardigen; en
d. [gedaagde] moet in staat zijn aan de verplichtingen waarvoor tenuitvoerlegging bij lijfsdwang wordt verlangd, te voldoen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl