Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BM7997,Sector kanton Rechtbank Maastricht , 361120 BR VERZ 09-162

Datum uitspraak: 27-05-2010
Inhoudsindicatie: Erfrecht. Artikelen 4:151 juncto 4:161 BW. Procedure met verkeerd processtuk (verzoekschrift) ingeleid. Met toepassing van artikel 69 Rv beveelt de kantonrechter dat de procedure wordt voortgezet volgens de regels die gelden voor dagvaardingsprocedure

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

zaaknr: 361120 BR VERZ 09-162 typ: CJ

beschikking van 27 mei 2010

inzake

[verzoekster], in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige [minderjarige],
wonende [adres],
toevoeging 1EX2958 d.d. 25 februari 2010, eigen bijdrage Ä 49,00,
verzoekster,
gemachtigde mr. E.R.T.A. Luijten te Heerlen;

contra:

[verweerder],
wonende [adres],
verweerder.

1. Het verdere verloop van de procedure
Ter uitvoering van de door de kantonrechter op 6 april 2010 gegeven tussenbeschikking heeft verzoekster bij schrijven van 20 april 2010 een reactie gegeven op het voorshands oordeel van de kantonrechter.

Hoewel verweerder daartoe in de gelegenheid is gesteld, heeft hij geen reactie gegeven op het voorshands oor-deel van de kantonrechter.

Vervolgens is beslissing bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

Bij voormelde tussenbeschikking heeft de kantonrechter overwogen dat hij ter zake het verzoek sub b voors-hands van oordeel is dat verzoekster een verkeerd procesinleidend stuk heeft gehanteerd en dat gelet hierop overeenkomstig het bepaalde in artikel 69 Rv dient te worden gehandeld. Partijen zijn vervolgens in de gelegen-heid gesteld zich hierover uit te laten. Verzoekster heeft op 20 april 2010 een schriftelijke reactie ingediend en gesteld dat het verzoek sub b gekoppeld is aan het ontslag van de executeur-testamentair en gebaseerd is op de artikelen 4:151 juncto 4:161 BW. Zij handhaaft haar verzoek en vraagt de kantonrechter om een beslissing daarop, danwel, indien de kantonrechter van oordeel mocht blijven dat de onderhavige procedure met een dag-vaarding had moeten worden ingeleid, te handelen conform artikel 69 Rv.

Gelet op het systeem van de wet als vervat in artikel 261 lid 2 Rv is de kantonrechter van oordeel dat de onder-havige procedure betrekking hebbende op de artikelen 4:151 juncto 4:161 BW bij dagvaarding had moeten wor-den ingeleid. De procedure is dan ook verkeerd ingeleid. Dit brengt met zich dat de kantonrechter, rekening houdend met het bepaalde in artikel 69 Rv, zal bevelen dat de procedure in de stand waarin zij zich bevindt wordt voortgezet volgens de regels die gelden voor de dagvaardingsprocedure.

De kantonrechter bepaalt dat de zaak zal komen op de rol van woensdag 30 juni 2010 des voormiddags te 10.00 uur, welke rol gehouden wordt in het gerechtsgebouw aan de Akerstraat 108 te (6417 BN) Heerlen.

Gelet op het gegeven dat op 31 maart 2010 een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, waarbij ver-weerder is opgeroepen en verschenen, ziet de kantonrechter geen grond dat verzoekster verweerder bij exploot tegen de vastgestelde roldatum oproept, zodat een bevel als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 van artikel 69 Rv ten aanzien van het oproepen van verweerder tegen de vastgestelde roldatum achterwege kan blijven.

De kantonrechter zal verzoekster op grond van het vierde lid van artikel 69 Rv in de gelegenheid stellen haar stellingen voor zover nodig aan de voor de dagvaardingsprocedure toepasselijke procesregels aan te passen.

Wat betreft de proceskosten die verband houden met het ingediende verzoek tot ontslag van de executeur testa-mentair zal de kantonrechter beslissen dat deze, gelet op de familierechtelijke relatie, zullen worden gecompen-seerd.

3. De beslissing

De kantonrechter:

beveelt dat de procedure in de stand waarin zij zich bevindt wordt voortgezet volgens de regels die gelden voor de dagvaardingsprocedure;

stelt verzoekster voor zover nodig in de gelegenheid haar stellingen aan te passen aan de voor de dagvaardings-procedure toepasselijke procesregels;

bepaalt dat de zaak zal komen op de rol van woensdag 30 juni 2010 des voormiddags te 10.00 uur, welke rol gehouden wordt in het gerechtsgebouw aan de Akerstraat 108 te (6417 BN) Heerlen;

compenseert de proceskosten ter zake het verzoek tot ontslag van de executeur testamentair aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Aldus gegeven door P. Hoekstra, kantonrechter, en door deze uitgesproken, in aanwezigheid van de griffier.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl