Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 29-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad worden als grieven aangemerkt alle gronden die de appellant aanvoert ten betoge dat de bestreden uitspraak behoort te worden vernietigd. Honorering van deze grief kan evenwel niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden. Bij dat oordeel is in het bijzonder van belang dat geen rechtsregel de rechter ertoe verplicht alle door de ene partij gestelde en door de andere partij erkende of niet weersproken feiten als vaststaand in de uitspraak te vermelden. Het staat de rechter vrij uit de aldus tussen partijen vaststaande feiten die selectie te maken welke hem voor de beoordeling van het geschil relevant voorkomt of - zoals in dit geval - van elke feitenvaststelling af te zien. Voorts kan de onjuiste of onvolledige weergave van hetgeen partijen hebben aangevoerd op zichzelf niet meebrengen dat de bestreden uitspraak wordt vernietigd.

Het gaat hier om een conservatoir derdenbeslag. Op grond van artikel 720 Rv is daarop artikel 475i Rv van toepassing. Daarin is bepaald dat bij gebreke van overbetekening van het beslagexploot aan de geŽxecuteerde binnen acht dagen na het leggen van het beslag, de voorzieningenrechter het beslag op vordering van de geŽxecuteerde kan opheffen. Deze overbetekening is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van het gelegde beslag. Artikel 475 i Rv geeft aan de rechter in kort geding echter de vrije bevoegdheid het beslag op te heffen, waarbij de rechter rekening dient te houden met de wederzijdse belangen van partijen.

Voorts geldt dat een uitsluitend financieel nadeel dat door de geŽxecuteerde geleden is, onvoldoende is voor opheffing. Uit de parlementaire geschiedenis op artikel 457i Rv blijkt dat de executant in de eerste plaats schadeplichtig wordt jegens de geŽxecuteerde. Daarnaast kan plaats zijn voor opheffing van het beslag.

Het verlof dient ingevolge het bepaalde in artikel 700 lid 3 Rv de termijn te bevatten voor het aanhangig maken van de hoofdzaak waarin de vordering wordt ingesteld indien die hoofdzaak nog niet aanhangig is.

Met het begrip 'hoofdzaak' doelt de wetgever op een vordering die strekt tot het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening aan de vordering ter verzekering waarvan het conservatoir beslag is gelegd. Daarbij kan het, zoals in dit geval, gaan om een eis in reconventie, maar ook dan geldt de verplichting van een termijnstelling indien deze eis ten tijde van het verlof nog niet aanhangig was.

Ingevolge artikel 719 lid 1 Rv had dan in het beslagexploot kunnen - en op straffe van nietigheid: moeten - worden vermeld binnen welke termijn de hoofdzaak blijkens het verlof ingesteld moet worden. Omdat uit het verlof echter niet blijkt binnen welke termijn de hoofdzaak ingesteld moet worden (en omdat de hoofdzaak ten tijde van het verlof niet aanhangig was) is geen sprake van verzuim van of straffe van nietigheid voorgeschreven vermelding van de hiervoor bedoelde termijn of van de plaats waar de hoofdzaak aanhangig is.

Het is in de eerste plaats aan degene die opheffing van het conservatoir beslag vordert om met inachtneming van de beperkingen van de procedure in kort geding aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is. De kortgedingrechter zal echter hebben te beslissen aan de hand van een beoordeling van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen (HR 25 november 2005, NJ 2006, 148).


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl