Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 17-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 810 lid 2 Rv kan de Raad in zaken als de onderhavige eigener beweging zijn mening schriftelijk aan de rechter kenbaar maken of ter terechtzitting verschijnen, indien de Raad dit met het oog op de beoordeling van de belangen van de jeugdige noodzakelijk acht. De Raad heeft de noodzakelijkheid van zijn aanwezigheid ter terechtzitting voldoende toegelicht.

Uit artikel 1:256 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) volgt dat de ondertoezichtstelling, onder meer op verzoek van de jeugdige van twaalf jaren of ouder, kan worden opgeheven indien de grond daarvoor niet langer bestaat. Nu sprake is van een zelfstandige rechtsingang van de jeugdige, zal zij als procespartij bij de inhoudelijke behandeling van haar verzoek aanwezig zijn.

Uitgangspunt is dat een vermeerdering van een verzoek schriftelijk dient te gebeuren. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van dit schriftelijkheidsvereiste.

Op grond van artikel 1:254 BW kan de rechtbank een jeugdige onder toezicht stellen indien de jeugdige zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd. Uit artikel 1:256 lid 2 BW volgt dat de duur van de ondertoezichtstelling telkens voor maximaal één jaar kan worden verlengd als voormelde gronden nog aanwezig zijn. Anders dan de jeugdige en haar vader is de rechtbank van oordeel dat met artikel 1:254 BW wordt beoogd een minderjarige bescherming te bieden, waaronder ook kan vallen bescherming tegen zodanige risico’s verbonden aan de voorgenomen zeilreis, dat daardoor haar belangen en/of gezondheid worden bedreigd.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl