Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Woningwet
<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >

Artikelen 131 en 133 [Vervallen per 01-10-2010]Artikel 132

Overtredingen van bij of krachtens de Woningwet van 12 juli 1962 gegeven voorschriften worden afgedaan overeenkomstig genoemde wet.Artikelen 131 en 133 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 134
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 135
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 136
De Wederopbouwwet (Stb. 1950, 236) wordt ingetrokken.
Artikel 137
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 138
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 139
[Vervallen per 01-03-1999]
Artikel 140
De Wet van 11 maart 1978, houdende wijziging van de Woningwet inzake aanschrijving tot verbetering van woningen (Stb. 143) wordt ingetrokken.
Artikel 141
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 142
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 143
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 144
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 145
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 146
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 147
De Wet geldelijke steun woonwagens (Stb. 1986, 264) wordt ingetrokken.
Artikel 148
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 149
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 150
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 151
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]Artikel 152

Waar in voorschriften, gegeven bij of krachtens een andere wet dan de in de artikelen 149 tot en met 151 genoemde, wordt verwezen naar een artikel in de Woningwet van 12 juli 1962, wordt deze verwijzing geacht te zijn geschied naar de overeenkomstige bepalingen in deze wet.Artikel 153

1.De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

2.Bij het in het eerste lid bedoelde besluit kan, voor zover dat besluit voorziet in gedeeltelijke inwerkingtreding van deze wet, in afwijking in zoverre van artikel 124 worden bepaald dat verschillende artikelen of onderdelen van artikelen van de Woningwet van 12 juli 1962 van kracht blijven.

3.Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste of tweede lid, kan in hetgeen met het oog op het in werking treden dan wel in stand blijven van de desbetreffende artikelen of onderdelen daarvan regeling behoeft, worden voorzien bij algemene maatregel van bestuur.

4.De Woningwet van 12 juli 1962 wordt vanaf het tijdstip van gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van deze wet aangehaald als Woningwet 1962.

5.Deze wet kan worden aangehaald als Woningwet.

-

De woningwet is voor het laatst geactualiseerd op: 18 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl