Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 04-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De rechtbank overweegt allereerst dat de last onder dwangsom is opgelegd vůůr de inwerkingtreding van de Wet van 25 juni 2009 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 2009, 264) op 1 juli 2009. Op grond van art. IV van het overgangsrecht van deze wet dient deze zaak naar het recht zoals dat gold op het tijdstip van de overtreding te worden beoordeeld.

De rechtbank is van oordeel dat in de verzetprocedure inderdaad niet ter beoordeling staat of B&W de last hadden mogen formuleren zoals zij hebben gedaan (HR 8 november 2002, NJ 2002, 613). Wel dient in de onderhavige procedure beoordeeld te worden of aan de last onder dwangsom is voldaan. Bij die beoordeling is van belang dat het in dit geval gaat om een gebod tot het verrichten van een specifieke handeling (het verwijderen en verwijderd houden van het boothuis uit het haventje van het perceel de [adres] te [woonplaats]). In een dergelijke situatie dient de beantwoording van de vraag of dwangsommen zijn verbeurd plaats te vinden door een toetsing van de ter uitvoering van de last onder dwangsom verrichte handelingen aan de inhoud van de veroordeling, zoals deze door uitleg moet worden vastgesteld (HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652). De rechter in de verzetprocedure heeft - ook indien het gaat om een besluit waaraan formele rechtskracht toekomt - de vrijheid om de last tot een concreet omschreven prestatie naar doel en strekking ervan uit te leggen (zie het hiervoor genoemde arrest van 8 november 2002). Nu B&W in het dwangsombesluit - na te hebben overwogen dat de aanwezigheid van het boothuis zowel in strijd is met art. 40 Woningwet als met de bepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied - [eiseres] de last hebben opgelegd om het boothuis te verwijderen en verwijderd te houden kan niet staande worden gehouden dat de last uitgelegd kan worden op de wijze zoals [eiseres] kennelijk heeft gedaan. De omstandigheid dat in het dwangsombesluit vrij uitvoering wordt ingegaan op de vraag waarom het boothuis volgens B&W (op dat moment) als een bouwwerk moest worden aangemerkt geeft geen aanleiding om over het vorenstaande anders te oordelen. In het besluit wordt immers ook uitdrukkelijk verwezen naar het gebruiksverbod zoals vastgelegd in art. 28 van de planvoorschriften, in welk verband de kwalificatie bouwwerk geen rol speelt. Gelet op de wijze van redactie van het dwangsombesluit kon en moest dit voor [eiseres] duidelijk zijn.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl