Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 23-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder een besluit, waartegen bezwaar en beroep op grond van die wet openstaan, verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Immers, gelet op artikel 46, zesde lid, van de Woningwet kan de beslissing omtrent de aanvraag om een projectbesluit dat ziet op bouwvergunningplichtige activiteiten zoals hier aan de orde, niet afzonderlijk van de beslissing omtrent de bouwvergunning in rechte worden aangevochten. Gelet op de bewoordingen van dit artikellid geldt dit dus zowel bij een toewijzende als een afwijzende beslissing op een dergelijke aanvraag. Uit de wetsgeschiedenis komt voorts naar voren dat deze bepaling mede ziet op de situatie, dat de aanvraag om een projectbesluit separaat en voorafgaande aan de aanvraag om een bouwvergunning wordt ingediend (Tweede Kamer, 2007-2008, 31295, nr. 7, pp. 33 en 34).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl