Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 1:2

Onderwerp:

Datum uitspraak: 11-03-2010
Inhoudsindicatie: Aanleg bouwput door slaan van damwanden over lengtes van 300 meter bij 300 meter tot een diepte van 24 meter. De voorzieningenrechter acht verzoeker belanghebbend bij besluiten die de realisering van de damwanden aangaan, ook al is de afstand van zijn woning tot die damwanden meer dan 500 meter. Weigering van het college om handhavend op te treden kan in bezwaar standhouden. De damwanden betreffen naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen bouwvergunningsplichtig bouwwerk en verder heeft verzoeker niet aannemelijk gemaakt dat hij door het intrillen van de damwandplanken schade aan zijn woning of hinder ondervindt.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan een schriftelijke beslissing van eenbestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Ingevolge artikel 4:13 van de Awb dient een beschikking te worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken van zulk een termijn, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.

Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt de termijn (lees: voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift) aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Ingevolge artikel 6:10, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb blijft ten aanzien van een voor het begin van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien het het besluit ten tijde van de indiening wel reeds tot stand was gekomen.

Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, in samenhang gelezen met artikel 7:1, eerste lid, van de Awb, voor zover hier van belang, kan uitsluitend een belanghebbende bezwaar maken tegen een besluit.

Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), voor zover hier van belang, kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan wel voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank bezwaar is gemaakt, op verzoek een voorlopige voorziening worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Ingevolge artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Woningwet wordt voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde verstaan onder bouwen, voor zover hier van belang: het geheel of gedeeltelijk oprichten van een bouwwerk.

Ingevolge artikel 40, eerste lid, aanhef en onder a, van de Woningwet is het verboden te bouwen zonder een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning.

Ingevolge artikel 100d van de Woningwet, voor zover hier van belang, kan een besluit tot toepassing van bestuursdwang gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk I, II, III of IV inhouden dat het bouwen wordt gestaakt.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl