Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 1:2

Onderwerp:

Datum uitspraak: 05-03-2010
Inhoudsindicatie: Verzoek om een voorlopige voorziening. Verzoekers zijn geen belanghebbende bij een besluit op grond van de Flora- en Faunawet (FFW). Verzoek afgewezen.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uit artikel 1:2, derde lid, van de Awb volgt dat voor het opkomen in rechte ter behartiging van algemene en collectieve belangen de eis van rechtspersoonlijkheid geldt om als belanghebbende te worden aangemerkt. Gelet hierop kunnen verzoekers, voor zover zij beogen op te komen voor die belangen, ter zake van het bestreden besluit evenmin als belanghebbende worden aangemerkt.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl