Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 1:2 - rechtspraak

LJN:†BM0193,†Raad van State , 200905607/1/M1

Datum uitspraak: 07-04-2010
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 16 juni 2009 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yarden Facilitair B.V. een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het crematorium Daelwijck en het uitvaartcentrum van begraafplaats Daelwijck op de percelen Floridadreef 7 en 9 te Utrecht. Dit besluit is op 17 juni 2009 ter inzage gelegd.

Uitspraak

200905607/1/M1
Datum uitspraak: 7 april 2010

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,
verweerder.

1. Procesverloop
Bij besluit van 16 juni 2009 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yarden Facilitair B.V. een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het crematorium Daelwijck en het uitvaartcentrum van begraafplaats Daelwijck op de percelen Floridadreef 7 en 9 te Utrecht. Dit besluit is op 17 juni 2009 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 29 juli 2009, beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting aan de orde gesteld op 18 maart 2010.

2. Overwegingen
2.1. Het college betoogt dat [appellant] geen belanghebbende is. In dit verband voert het college aan dat de woning van [appellant] zodanig is gelegen dat daar geen milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden. Dat [appellant] de inrichting regelmatig bezoekt, doet hier niet aan af nu bezoekers van een inrichting niet worden beschermd in het kader van de Wet milieubeheer, aldus het college.

2.1.1. [appellant] betoogt dat hij belanghebbende is bij het bestreden besluit. Daartoe voert [appellant] aan dat hij de inrichting regelmatig bezoekt en dat de veiligheid voor de bezoekers van de inrichting onvoldoende is gewaarborgd. Voorts voert hij aan dat zijn taken als vrijwilliger en voorzitter van de Stichting S.U.L. bemoeilijkt worden.

2.1.2. Ingevolge artikel 20.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan, voor zover hier van belang, een belanghebbende tegen een besluit op grond van deze wet beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2.1.3. Wanneer krachtens de Wet milieubeheer een vergunning voor het oprichten en het in werking hebben van een inrichting of een zogenoemde revisievergunning wordt verleend, zijn naast de aanvrager onder meer de eigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen van deze inrichting kunnen worden ondervonden, belanghebbenden.

2.1.4. Uit de stukken blijkt dat [appellant] in [plaats] woont. Gelet op de ligging van de woning en de aard en de omvang van de inrichting, is het niet aannemelijk dat ter plaatse van zijn woning milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden. Het belang dat [appellant] bij het bestreden besluit meent te hebben in verband met het feit dat hij de inrichting regelmatig bezoekt, kan niet worden beschouwd als een persoonlijk rechtstreeks bij het besluit betrokken belang dat hem zodanig onderscheidt van anderen, dat hij op grond hiervan als belanghebbende bij dit besluit is aan te merken. Voorts is het belang van [appellant] als vrijwilliger en voorzitter van de Stichting S.U.L., daargelaten of de Stichting S.U.L. milieugevolgen ondervindt van de inrichting, te ver verwijderd om als een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang te kunnen gelden. [appellant] is derhalve geen belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, zodat voor hem geen beroep openstond tegen het bestreden besluit.

2.2. Het beroep is niet-ontvankelijk.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:
verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, voorzitter, en mr. W.D.M. van Diepenbeek en mr. G.N. Roes, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.A. Melse, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll w.g. Melse voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 7 april 2010

191-625.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl