Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BM8802, Raad van State , 200907950/1/H1

Datum uitspraak: 23-06-2010
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 11 juni 2008 heeft het college het verzoek van de vereniging om handhavend op te treden tegen het gebruik van het kantoorpand op de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.

Uitspraak

200907950/1/H1.
Datum uitspraak: 23 juni 2010

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant A] en GCB Beheer B.V. (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant]), gevestigd te [[plaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen (hierna: de rechtbank) van 3 september 2009 in zaak nr. 08/932 in het geding tussen:

de vereniging Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (hierna: de vereniging)

en

het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo (hierna: het college).

1. Procesverloop

Bij besluit van 11 juni 2008 heeft het college het verzoek van de vereniging om handhavend op te treden tegen het gebruik van het kantoorpand op de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.

Bij besluit van 30 september 2008 heeft het college het door de vereniging daartegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Bij uitspraak van 3 september 2009, verzonden op dezelfde datum, heeft de rechtbank het door de vereniging daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en het college opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 14 oktober 2009, hoger beroep ingesteld.

Het college en de vereniging hebben verweerschriften ingediend.

Daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft [appellant] een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Bij besluit van 10 november 2009 heeft het college opnieuw op het door de vereniging tegen het besluit van 11 juni 2008 gemaakte bezwaar beslist en dit bezwaar ongegrond verklaard.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 11 december 2009, heeft de vereniging daartegen beroep ingesteld.

[appellant] heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 april 2010, waar [appellant], vertegenwoordigd door mr. W.R. van der Velde, advocaat te Groningen, en het college, vertegenwoordigd door J.E. Ploeger, ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is de vereniging, vertegenwoordigd door mr. J. Nijenhuis, advocaat te Leeuwarden, verschenen.

2. Overwegingen

2.1. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte de vereniging als belanghebbende bij het besluit van 11 juni 2008 heeft aangemerkt.

2.1.1. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Ingevolge het derde lid worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

Ingevolge artikel 1:3, derde lid, van de Awb wordt onder aanvraag verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.


2.1.2. Ingevolge artikel 5 van haar statuten stelt de vereniging zich ten doel in de ruimste zin het behartigen van belangen van omwonenden van de Luchthaven Eelde in relatie tot activiteiten van voornoemde luchthaven, teneinde handhaving van het woon- en leefklimaat in positieve zin te bewerkstelligen, rekening houdend met de belangen van mens, dier, natuur en milieu.

Ingevolge artikel 6 van de statuten tracht de vereniging haar doel onder meer te bereiken door samen te werken met bestaande en op te richten organisaties, het trachten te verhinderen van activiteiten die woon- en leefklimaat negatief beÔnvloeden, zoals baanverlegging, het vertegenwoordigen van haar leden in daarvoor in aanmerking komende gevallen, waaronder juridische procedures, het trachten te bevorderen dat de besluitvorming omtrent uitbreiding van activiteiten op evenwichtige en juiste wijze plaatsvindt, het verstrekken van informatie en adviezen aan haar leden, het bevorderen van doorgeven van klachten over geluidoverlast aan een centraal meldpunt milieuklachten en het bevorderen dat deze klachten op adequate wijze worden afgehandeld, het werven van leden en financiŽle middelen om haar activiteiten te steunen en door alle andere middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

2.1.3. Gezien de hiervoor weergegeven doelstelling van de vereniging en haar feitelijke werkzaamheden, is de Afdeling, anders dan de rechtbank, van oordeel dat een verzoek tot handhaving van het ter plaatse geldende bestemmingsplan met betrekking tot het gebruik van een bestaand kantoorpand op het perceel op het voorterrein van de luchthaven Eelde als kantoor niet past binnen de statutaire doelstelling van de vereniging. Blijkens die doelstelling en de door de vereniging verrichte feitelijke werkzaamheden, zoals door haar bij brief van 26 november 2009 alsmede ter zitting nader is toegelicht, richt de vereniging zich op de nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van omwonenden van de luchthaven Eelde die worden veroorzaakt door de exploitatie van de luchthaven zelf. Dat de vereniging zich ook richt op hinder door gebruik van percelen in de directe omgeving van de luchthaven, zoals thans aan de orde, volgt evenwel niet uit haar statutaire doelstelling. De ingebruikname van het reeds aanwezige kantoorpand op het perceel als kantoor, nog daargelaten of hierdoor het woon- en leefklimaat van omwonenden nadelig wordt beÔnvloed, betreft derhalve geen activiteit van de luchthaven zoals bedoeld in de statutaire doelstelling van de vereniging. Het betoog van de vereniging dat zij met haar verzoek om handhaving wil voorkomen dat in de toekomst buiten het voorterrein van de luchthaven Eelde moet worden gebouwd ten behoeve van luchthavenverbonden activiteiten vanwege het volgeraken van dit terrein door kantoorgebouwen als thans in geschil, wat hier ook van zij, betreft een toekomstige, onzekere gebeurtenis, dat haar een onvoldoende concreet en actueel belang bij het besluit van 11 juni 2008 geeft.

Gelet op het vorenstaande is derhalve niet gebleken dat de vereniging rechtstreeks het bij het besluit betrokken belang krachtens haar statutaire doelstelling en blijkens haar feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigt. De rechtbank heeft ten onrechte de vereniging als belanghebbende aangemerkt bij de weigering handhavend op te treden tegen het gebruik van het kantoorpand op het perceel als kantoor.

2.2. Nu de vereniging geen belanghebbende was bij haar verzoek om handhaving, was geen sprake van een aanvraag, als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb. De afwijzing van dat verzoek is geen besluit. Het tegen de afwijzing van het verzoek om handhavend optreden gericht bezwaar is dan ook, als niet gericht tegen enig besluit, niet-ontvankelijk.

2.3. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling, gezien hetgeen hiervoor is overwogen, het beroep van de vereniging tegen het besluit van 30 september 2008 van het college alsnog ongegrond verklaren. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat het college terecht, hoewel op onvolledige gronden, het bezwaar van de vereniging tegen het besluit van 11 juni 2008 niet-ontvankelijk heeft verklaard.

2.4. Bij besluit van 10 november 2009 heeft het college opnieuw beslist op het door de vereniging gemaakte bezwaar tegen het besluit van 11 juni 2008. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is aan het besluit van 10 november 2009, dat ter uitvoering van de aangevallen uitspraak is genomen, de grondslag komen te ontvallen. Om die reden zal de Afdeling ook dit besluit vernietigen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Assen van 3 september 2009 in zaak nr. 08/932;

III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep ongegrond;

IV. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo van 10 november 2009;

V. gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo aan [appellant A] en GCB Beheer B.V. het door hen betaalde griffierecht ten bedrage van Ä 447,00 (zegge: vierhonderdzevenenveertig euro) voor de behandeling van het hoger beroep vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk, voorzitter, en mr. C.J. Borman en mr. J.A. Hagen, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.A.B. Montagne, ambtenaar van Staat.

w.g. Troostwijk w.g. Montagne
voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 23 juni 2010

374.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl