Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 1:3

Onderwerp:

Datum uitspraak: 18-03-2010
Inhoudsindicatie: Uitspraak op verzet. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Verzoek tot intrekking van een verplichtstellingsbesluit door de minister. Het gaat bij exceptieve toetsing niet om een rechtstreeks beroep tegen een algemeen verbindend voorschrift, maar om een indirecte toetsing van een algemeen verbindend voorschrift over de band van een voor beroep vatbaar besluit. In de door NVUB aangehaalde uitspraak van de Afdeling van 18 november 2009 (LJN BK3655) lag een weigering van de minister voor om dispensatie te verlenen van een algemeenverbindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, waarbij de exceptieve toetsing de verbindendheid van de algemeenverbindendverklaring betrof. De inzet van de onderhavige procedure is niet een besluit dat vergelijkbaar is met de weigering dispensatie te verlenen, reeds niet omdat uit de artikelen 13 en 14 van de Wet Bpf 2000 volgt dat uitsluitend het bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling van verplichte deelneming kan verlenen. Het onderhavige verzoek van NVUB aan de minister tot intrekking van het verplichtstellingsbesluit kan in onderhavig geval evenmin worden geconverteerd in een individueel verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 15 van de Wet Bpf 2000.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uit de artikelen 8:1 derde lid en 1:3, tweede lid van de Awb volgt dat de schriftelijke weigering tot goedkeuring van een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift gelijkgesteld moet worden met een besluit, en dat de schriftelijke afwijzing van een aanvraag om een besluit van niet algemene strekking als een beschikking moet worden aangemerkt. Gelet op het gesloten systeem van rechtsbescherming kan niet naar analogie met deze bepalingen de schriftelijke weigering tot intrekking van een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift gelijk worden gesteld met een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Een andere lezing zou er immers op neer komen dat in strijd met artikel 8:2 van de Awb rechtstreeks beroep open komt te staan tegen algemeen verbindende voorschriften.

In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen moet naar het oordeel van de rechtbank artikel 6:2, aanhef en onder a, van de Awb ten slotte niet zo worden uitgelegd dat tegen onderhavige weigering een besluit te nemen niettemin bezwaar en beroep open staat, omdat die bepaling uitsluitend procedurele rechtsbescherming biedt waar het bestuur in verzuim is een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit te nemen.

2.9.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 1 oktober 1998 in zaak nr. H01.97.1111; AB 1999, 16), dient een besluit tot algemeenverbindendverklaring op n lijn te worden gesteld met de in artikel 8:2, aanhef en onder b en c, van de Awb genoemde besluiten. Het gaat bij exceptieve toetsing derhalve niet om een rechtstreeks beroep tegen een algemeen verbindend voorschrift, maar om een indirecte toetsing van een algemeen verbindend voorschrift over de band van een voor beroep vatbaar besluit. Artikel 8:2 van de Awb staat daar niet aan in de weg.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl