Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 04-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge de artikelen 3:11, 3:15 en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt het ontwerp van het bestemmingplan ter inzage gelegd voor de duur van zes weken en kunnen gedurende deze termijn zienswijzen naar voren worden gebracht bij de raad.

Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6:13 van de Awb, kan beroep slechts worden ingesteld tegen het besluit omtrent vaststelling van een bestemmingsplan door de belanghebbende die over het ontwerp van het bestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht.

Ingevolge de artikelen 3:16, derde lid, gelezen in samenhang met 6:10, eerste lid, van de Awb blijft ten aanzien van een voor het begin van de termijn ingediende zienswijze niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien het ontwerpplan wel reeds tot stand was gekomen of indien dit nog niet tot stand was gekomen, maar de indiener redelijkerwijs kon menen dat dit wel reeds het geval was.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl