Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 3:2

Onderwerp:

Datum uitspraak: 16-03-2010
Inhoudsindicatie: Precariobelasting 2008. Zeer forse verhoging precariobelasting. Aanslag betrekking hebbend op het terrasmeubilair, is bij ongewijzigd gebruik van het terras het drievoudige van het jaar daarvoor en valt duizenden euroís hoger uit, hetwelk voor de gemeente ten tijde van de indiening van de aanvraag om terrasvergunning voorzienbaar was. Het feit dat eiser (opstalhouder) en de exploitant van de aanzienlijke lastenverzwaring daarover vooraf niet op de hoogte zijn gesteld, levert strijd op met het zorgvuldigheids- en fair-play-beginsel. Als onzorgvuldig moet tevens worden aangemerkt dat eiser in weerwil van de door hem geformuleerde bezwaren, in bezwaar niet is gehoord. De rechtbank plaatst bovendien vraagtekens bij de tekst van de tarieventabel. Het beroep wordt gegrond bevonden en de aanslag wordt - onder vernietiging van de uitspraak op bezwaar - verlaagd tot een aanslag, berekend naar de maatstaf zoals deze gold voor het jaar 2007 en naar het tarief over dat jaar, verhoogd met 3,5 % wegens jaarlijkse indexering, alsmede met de niet in geschil zijnde precariobelasting over een tweetal reclameborden/reclamevoorwerpen.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De rechtbank overweegt allereerst dat het geheel van de door eiser tegen de aanslag in stelling gebrachte grieven van dien aard is dat verweerder zonder schending van het zorgvuldigheidsbeginsel het horen van eiser in de bezwaarprocedure niet achterwege had mogen laten.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl