Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 3:4

Onderwerp:

Datum uitspraak: 31-03-2010
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 5 september 2007 heeft het college [appellant] onder oplegging van een last onder dwangsom van Ä 1.000,00 per week met een maximum van Ä 10.000,00 gelast de zonder bouwvergunning aangebrachte aanpassingen aan het pand op het perceel [locatie] te Hellevoetsluis (hierna: het perceel), waarmee het voor bewoning geschikt is gemaakt, te (laten) verwijderen alsmede het met het bestemmingsplan strijdige gebruik te (laten) beŽindigen.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is immers nodig dat het college terzake concrete en ondubbelzinnige mededelingen doet waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 23 februari 2005 in zaak nr. 200403412/1) betekent de omstandigheid dat aan een pand een huisnummer is toegekend niet dat daardoor een zelfstandige woning is ontstaan. [appellant] kon derhalve aan de toekenning van het huisnummer niet de gerechtvaardigde verwachting ontlenen dat het college tegen de verbouwing van de veldschuur naar woning niet handhavend zou optreden.

Zoals de Afdeling heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 21 november 2007 in zaak nr. 200701534/1) heeft het opleggen van een dwangsom tot doel de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels, waarbij het vastgestelde bedrag in redelijke verhouding moet staan tot het geschonden belang. Bij het opleggen van een last onder dwangsom bestaat geen aanleiding voor een indringende toetsing aan de evenredigheidsmaatstaf die in artikel 3:4 van de Awb besloten ligt, ook niet wat de toetsing betreft van de hoogte van het bedrag waarop de dwangsom is vastgesteld


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl