Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 22-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 4:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de aanvrager gehouden, indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden.
Ingevolge het tweede lid van voormeld artikel kan een bestuursorgaan wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking.


De rechtbank stelt vast dat artikel 4:6, tweede lid, van de Awb het onder de daarin genoemde omstandigheden mogelijk maakt dat een bestuursorgaan voor de motivering van zijn afwijzende besluit, verwijst naar een eerder besluit van die strekking, afkomstig van dat bestuursorgaan. Vastgesteld moet evenwel worden dat het besluit waarnaar verweerder in het onderhavige geval heeft verwezen niet afkomstig is van verweerder zelf, maar van de raad. Naar de letter genomen mist artikel 4:6, tweede lid, van de Awb in een dergelijk geval toepassing.

Volgens vaste jurisprudentie kan door het instellen van beroep tegen het besluit op een herhaalde aanvraag immers niet worden bereikt dat de rechter de zaak beoordeelt, als ware het beroep gericht tegen het eerdere besluit. (Zie onder meer de uitspraak van de AbRS van 6 maart 2006, LJN: BC7124.)


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl