Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 5:32

Onderwerp:

Datum uitspraak: 30-03-2010
Inhoudsindicatie: Verweerder heeft verzoeker gelast de omzetting van een zelfstandige woning in onzelfstandige woonruimte ongedaan te maken. Uit de inspectieverslagen en verslagleggingen van de door verweerder met de bewoners gevoerde gesprekken komt naar voren dat er in de woning zeven slaapplaatsen zijn aangetroffen en dat de woning, in wisselende samenstelling, door zeven bewoners met de Poolse nationaliteit wordt bewoond. De bewoners zijn, afgezien van een echtpaar, geen familie van elkaar. Evenmin is sprake van in een vast verband samenlevende partners (met wie men een persoonlijke relatie heeft). De bewoners hebben verklaard elkaars collega te zijn en niet te weten hoe lang zij in de woning zullen blijven wonen. Gelet op deze omstandigheden en onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 21 januari 2009 (LJN: BH0444) stelt de voorzieningenrechter aldus vast dat de bewoners geen duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren nu geen sprake is van continuÔteit van de samenstelling van de groep en onderlinge verbondenheid van de leden. Verweerder is er terecht vanuit gegaan dat de woning is omgezet van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. Vovo wordt afgewezen en het beroep ongegrond verklaardDe belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Awb, voor zover hier van belang, kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld, op verzoek een voorlopige voorziening worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Indien een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan hangende beroep bij de rechtbank en de voorzieningenrechter van oordeel is dat na de zitting nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, kan de voorzieningenrechter op de voet van artikel 8:86 van de Awb onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak.

Artikel 5:32, eerste lid, van de Awb bepaalt dat een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom kan opleggen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl