Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 26-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Onder verwijzing naar de uitspraken van de CRvB van 13 juni 2005, LJN: AT7365 en 11 november 2008, LJN: BG4645 is de rechtbank van oordeel dat, nu verweerder het besluit tot intrekken van de uitkering heeft herzien en met terugwerkende kracht uitkering heeft toegekend, sprake is van een geval als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb. Onder verwijzing naar de uitspraak van de CRvB van 6 januari 2006, LJN: AU9306, wijst de rechtbank erop dat, ook indien het bestuursorgaan geen enkel verwijt treft met betrekking tot het later onjuist geachte en niet gehandhaafde besluit, deze enkele omstandigheid geen reden is om een proceskostenveroordeling achterwege te laten. Nu geen sprake is van een andere weigeringgrond, komen de gevraagde proceskosten in bezwaar voor vergoeding in aanmerking en is het beroep gegrond.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl