Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 7:15

Onderwerp:

Datum uitspraak: 24-03-2010
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 4 mei 2007 heeft de raad voor rechtsbijstand 's-Hertogenbosch een aanvraag om een toevoeging voor rechtsbijstand ten behoeve van [appellant] buiten behandeling gelaten.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), voor zover thans van belang, worden de kosten die belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het bestuursorgaan vergoed op verzoek van de belanghebbende voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.

Ingevolge het vierde lid worden bij algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld over de kosten waarop de vergoeding uitsluitend betrekking kan hebben en over de wijze waarop het bedrag van de kosten wordt vastgesteld.

Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna: het BPB) kan een vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb, betrekking hebben op de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Ingevolge artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a wordt bij de beslissing op bezwaar ten aanzien van de kosten, bedoeld in voormeld artikel 1, aanhef en onder a, het bedrag van de kosten overeenkomstig het in de bijlage opgenomen tarief vastgesteld.

Ingevolge de bijlage wordt het bedrag van de kosten, bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a vastgesteld door aan de verrichte proceshandelingen punten toe te kennen overeenkomstig een lijst en die punten te vermenigvuldigen met de waarde per punt en met de toepasselijke wegingsfactoren. De in de bijlage genoemde wegingsfactoren variŽren van 0,25 (zeer licht) tot 2 (zeer zwaar).

Volgens artikel 2 van de Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure (hierna: de Beleidsregels), zoals deze golden ten tijde hier van belang, worden onder meer de volgende categorieŽn zaken in een administratief beroep betreffende besluiten van het Bureau rechtsbijstandvoorziening met betrekking tot verzoeken om gefinancierde rechtsbijstand als bedoeld in artikel 24, eerste lid van de Wrb met een wegingsfactor 0,5 gewaardeerd: e. zaken waarin administratief beroep is ingesteld tegen het besluit van het bureau waarin het verzoek om een toevoeging is geweigerd, omdat het verzoek niet is ondertekend, onvoldoende is toegelicht of niet is voorzien van de voor de beoordeling van het verzoek van belang zijnde verklaring of andere bewijsstukken (artikel 28, eerste lid, onder a van de Wrb); f. zaken waarin administratief beroep is ingesteld tegen het besluit van het bureau de aanvraag niet te behandelen (artikel 4:5 Awb).


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl