Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Gemeentewet
<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het gemeentebestuur

Hoofdstuk XVI. Goedkeuring

Artikel 259Beslissingen aan goedkeuring onderworpen

1. Beslissingen van gemeentebesturen kunnen slechts aan goedkeuring worden onderworpen in bij de wet of krachtens de wet bij provinciale verordening bepaalde gevallen.

2. Ten aanzien van de goedkeuring van andere beslissingen dan besluiten zijn artikel 266 alsmede afdeling 10. 2. 1 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.Artikel 260 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 261 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 262 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 263 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 264 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 265 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 266Beslissing wordt toegezonden aan Onze Minister

1. Een beslissing die aan goedkeuring bij koninklijk besluit is onderworpen, wordt toegezonden aan Onze Minister wie het aangaat.

2. Een voordracht tot onthouding van goedkeuring wordt gedaan door of mede door Onze Minister.

3. Onthouding van goedkeuring geschiedt niet, dan nadat de Raad van State is gehoord. De toepassing van artikel 10:30, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vindt in dat geval plaats voordat het ontwerp-besluit bij de Raad van State ter overweging wordt gebracht. Artikel 27d van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige toepassing.Artikel 267 [Vervallen per 01-01-1998]Hoofdstuk XVII. Schorsing en vernietiging

Artikel 268Besluit kan worden vernietigd

1. Een besluit dan wel een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het gemeentebestuur kan bij koninklijk besluit worden vernietigd.

2. Ten aanzien van de vernietiging van een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg zijn de artikelen 273 tot en met 281a alsmede de afdelingen 10. 2. 2 en 10. 2. 3 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.Artikel 269 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 270 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 271 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 272 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 273Besluit voor vernietiging in aanmerking

1. Indien een besluit naar het oordeel van de burgemeester voor vernietiging in aanmerking komt, doet hij daarvan binnen twee dagen nadat het te zijner kennis is gekomen, door tussenkomst van gedeputeerde staten, mededeling aan Onze Minister wie het aangaat. Hij geeft hiervan tegelijkertijd kennis aan het orgaan dat het besluit nam, en zo nodig aan het orgaan dat met de uitvoering van het besluit is belast.

2. Gedeputeerde staten zenden de stukken, vergezeld van hun advies, binnen een week na de dagtekening van de mededeling van de burgemeester toe aan Onze Minister wie het aangaat.

3. Het besluit ten aanzien waarvan het eerste lid toepassing heeft gevonden, wordt niet of niet verder uitgevoerd, voordat van Onze Minister wie het aangaat de mededeling is ontvangen, dat voor schorsing of vernietiging geen redenen bestaan. Indien het besluit niet binnen vier weken na de dagtekening van de mededeling van de burgemeester is geschorst of vernietigd, wordt het uitgevoerd.Artikel 273aBesluit van de burgemeester

1. Indien een besluit van de raad of het college naar het oordeel van gedeputeerde staten of indien een besluit van de burgemeester naar het oordeel van de commissaris van de Koning voor vernietiging in aanmerking komt, doen zij daarvan binnen tien dagen nadat het te hunner kennis is gekomen, mededeling aan Onze Minister wie het aangaat. Zij geven hiervan tegelijkertijd kennis aan het orgaan dat het besluit nam, en zo nodig aan het orgaan dat met de uitvoering van het besluit is belast en aan de geadresseerde van het besluit.

2. Het besluit ten aanzien waarvan het eerste lid toepassing heeft gevonden, wordt niet of niet verder uitgevoerd, voordat van Onze Minister wie het aangaat de mededeling is ontvangen, dat voor schorsing of vernietiging geen redenen bestaan. Indien het besluit niet binnen vier weken na de dagtekening van de mededeling van gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning is geschorst of vernietigd, wordt het uitgevoerd.

3. In geval de bevoegdheid tot het nemen van een besluit aan de raad, het college of de burgemeester is verleend bij andere wet dan deze en het besluit in aanmerking komt voor vernietiging wegens strijd met het recht, kunnen gedeputeerde staten onderscheidenlijk de commissaris van de Koning mededeling doen dat zij overwegen toepassing te geven aan het eerste lid. De mededeling wordt gedaan aan het orgaan dat het besluit heeft genomen, het orgaan dat met de uitvoering van het besluit is belast en de geadresseerde van het besluit. Nadat gedeputeerde staten onderscheidenlijk de commissaris van de Koning, mededeling hebben gedaan, wordt het besluit niet of niet verder uitgevoerd. Indien niet binnen tien dagen toepassing is gegeven aan het eerste lid, dan wel indien gedeputeerde staten onderscheidenlijk de commissaris van de Koning mededelen dat geen toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het besluit uitgevoerd.Artikel 274Voordracht tot schorsing

1. Een voordracht tot schorsing wordt gedaan door Onze Minister wie het aangaat.

2. Over de voordracht pleegt Onze Minister wie het aangaat overleg met Onze Minister, tenzij schorsing onverwijld plaats dient te vinden. In de voordracht wordt het achterwege blijven van overleg gemotiveerd.Artikel 275Voorziening In het koninklijk besluit kan voor de duur van de schorsing een voorziening worden getroffen.Artikel 276 [Vervallen per 01-01-1998]Artikel 277Besluit niet vernietigd

Indien een bekend gemaakt besluit niet is vernietigd binnen de tijd waarvoor het is geschorst, wordt hiervan door het gemeentebestuur openbaar kennis gegeven.Artikel 278Voordracht tot vernietiging

1. De voordracht tot vernietiging wordt gedaan door of mede door Onze Minister.

2. Artikel 17, derde lid, van de Wet op de Raad van State is niet van toepassing.Artikel 278aTreffen voorziening

1. In het koninklijk besluit kan een voorziening worden getroffen voor de periode tussen de inwerkingtreding en het tijdstip dat het op grond van artikel 281 genomen besluit in werking is getreden.

2. Indien, gelet op het koninklijk besluit, het gemeentebestuur bij de toepassing van artikel 281 niet over beleidsvrijheid beschikt, kan het koninklijk besluit bepalen dat het in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

3. In het koninklijk besluit kan worden bepaald dat ter zake van het vernietigde besluit geen nieuw besluit wordt genomen.

4. In het koninklijk besluit kan het gemeentebestuur een aanwijzing worden gegeven over de uitvoering van het koninklijk besluit. De artikelen 124 tot en met 124h zijn van overeenkomstige toepassing ingeval de aanwijzing niet wordt opgevolgd.

5. Indien het koninklijk besluit betrekking heeft op de vernietiging van een algemeen verbindend voorschrift of een ander besluit van algemene strekking, kan worden bepaald dat de vernietiging tevens betrekking heeft op besluiten die zijn genomen op grond van of ter uitvoering van het algemeen verbindend voorschrift of het andere besluit van algemene strekking.Artikel 279Staatsblad

Het koninklijk besluit tot schorsing, opheffing of verlenging van de schorsing of tot vernietiging wordt in het Staatsblad geplaatst.Artikel 280 [Vervallen per 01-01-1998]Artikel 281Opnieuw nemen van een besluit

1. Het gemeentebestuur neemt opnieuw een besluit omtrent het onderwerp van het vernietigde besluit, waarbij met het koninklijk besluit wordt rekening gehouden, tenzij in het koninklijk besluit toepassing is gegeven aan artikel 278a, tweede of derde lid.

2. In het koninklijk besluit kan een termijn worden gesteld waarbinnen toepassing wordt gegeven aan het eerste lid. De artikelen 124 tot en met 124h zijn van overeenkomstige toepassing ingeval niet binnen de termijn toepassing is gegeven aan het eerste lid.Artikel 281aInstellen beroep

In afwijking van artikel 8:4, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 268, eerste lid, dan wel tegen een vernietigingsbesluit als bedoeld in artikel 85, tweede lid, beroep instellen.Titel VI.

Artikel 282 [Vervallen per 21-02-2001]
Artikel 283 [Vervallen per 21-02-2001]
Artikel 284 [Vervallen per 21-02-2001]
Artikel 285 [Vervallen per 21-02-2001]
Artikel 286 [Vervallen per 21-02-2001]
Artikel 287 [Vervallen per 21-02-2001]
Artikel 288 [Vervallen per 21-02-2001]
Artikel 288a [Vervallen per 01-01-1994]Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen


Artikel 289 [Vervallen per 15-04-2009]Artikel 290Intrekking gemeentewet

1. De intrekking van de gemeentewet heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet geldende besluiten.

2. Besluiten als bedoeld in het eerste lid die algemeen verbindende voorschriften bevatten waarvan de inhoud in strijd is met deze wet, worden binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet daarmee in overeenstemming gebracht of ingetrokken. De besluiten, of onderdelen daarvan, die bij het verstrijken van de in de vorige volzin genoemde termijn niet met deze wet in overeenstemming zijn gebracht of zijn ingetrokken, zijn van rechtswege vervallen.

3. Besluiten van gedeputeerde staten, bedoeld in artikel 100, eerste lid van de gemeentewet vervallen van rechtswege op de dag waarop deze wet in werking treedt.

4. Niettemin blijven gedeputeerde staten na de inwerkingtreding van deze wet bevoegd de jaarwedde van wethouders over de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet vast te stellen overeenkomstig artikel 100, eerste lid, van de gemeentewet.

5. Het derde en het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op jaarwedden van gemeentesecretarissen, bedoeld in artikel 111, eerste lid, van de gemeentewet.Artikel 291Vervullen ambt zonder onderbreking

Artikel 44, vijfde tot en met achtste lid, onderscheidenlijk artikel 66, vijfde tot en met zevende lid, is niet van toepassing op de bij inwerkingtreding van die bepalingen zittende wethouder onderscheidenlijk burgemeester, zolang deze zonder onderbreking zijn ambt vervult in dezelfde gemeente.Artikel 292 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 293 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 294 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 295 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 296 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 297 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 298 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 299 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 299a [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 299b [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 300 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 300a [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 300b [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 301 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 302 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 303 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 304 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 305 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 305a [Vervallen per 01-01-2001]
Artikel 306 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 307 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 308 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 309 [Vervallen per 15-04-2009]
Artikel 310Gemeentewet

Deze wet kan worden aangehaald als: Gemeentewet.

-
<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl