Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Provinciewet

InhoudsopgaveTitel I Begripsbepalingen (artikelen 1 t/m 5)

Titel II De inrichting en samenstelling van het provinciebestuur (artikelen 6 t/m 104e)

Hoofdstuk I Algemene bepaling (artikelen 6)
Hoofdstuk II Provinciale staten (artikelen 7 t/m 33)
Hoofdstuk III Gedeputeerde staten (artikelen 34 t/m 60)
Hoofdstuk IV De commissaris van de Koning (artikelen 61 t/m 79)
Hoofdstuk IVA De rekenkamer (artikelen 79a t/m 79o)
§ 1 De provinciale rekenkamer (artikelen 79a t/m 79k)
§ 2 De gemeenschappelijke rekenkamer (artikelen 79l t/m 79o)
Hoofdstuk IVB De rekenkamerfunctie (artikelen 79p)
Hoofdstuk IVC De ombudsman (artikelen 79q t/m 79aa)
§ 1 Algemene bepaling (artikelen 79q)
§ 2 De provinciale ombudsman (artikelen 79r t/m 79w)
§ 3 De provinciale ombudscommissie (artikelen 79x t/m 79y)
§ 4 De gezamenlijke ombudsman en de gezamenlijke ombudscommissie (artikelen 79z t/m 79aa)
Hoofdstuk V De commissies (artikelen 80 t/m 92)
Hoofdstuk VI Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van provinciale staten en de commissies (artikelen 93 t/m 96)
Hoofdstuk VII De secretaris en de griffier (artikelen 97 t/m 104e)
§ 1 Algemene bepalingen (artikelen 97 t/m 98)
§ 2 De secretaris (artikelen 99 t/m 103)
§ 3 De griffier (artikelen 104 t/m 104e)

Titel III De bevoegdheid van het provinciebestuur (artikelen 105 t/m 186)
Hoofdstuk VIII Algemene bepalingen (artikelen 105 t/m 142)
1 Inleidende bepalingen (artikelen 105 t/m 109)
§ 2 Verhouding tot het Rijk (artikelen 110 t/m 119)
§ 3 Bijzondere voorzieningen (artikelen 120 t/m 121)
§ 4 Bestuursdwang (artikelen 122 t/m 135)
§ 5 Bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden (artikelen 136 t/m 140)
§ 6 Termijnen (artikelen 141 t/m 142)
Hoofdstuk IX De bevoegdheid van provinciale staten (artikelen 143 t/m 157)
Hoofdstuk X De bevoegdheid van gedeputeerde staten (artikelen 158 t/m 174)
Hoofdstuk XI De bevoegdheid van de commissaris van de Koning (artikelen 175 t/m 182)
Hoofdstuk XIA De bevoegdheid van de rekenkamer (artikelen 183 t/m 186)

Titel IV De financiėn van de provincie (artikelen 187 t/m 252)
Hoofdstuk XII Algemene bepalingen (artikelen 187 t/m 192)
Hoofdstuk XIII De begroting en de jaarrekening (artikelen 193 t/m 215)
§ 1 De begroting (artikelen 193 t/m 200)
§ 2 De jaarrekening (artikelen 201 t/m 206)
§ 3 Goedkeuring van de begroting (artikelen 207 t/m 215)
Hoofdstuk XIV De administratie en de controle (artikelen 216 t/m 219)
Hoofdstuk XV De provinciale belastingen (artikelen 220 t/m 232h)
§ 1 Algemene bepalingen (artikelen 220 t/m 221)
§ 2 Bijzondere bepalingen omtrent enkele belastingen (artikelen 222 t/m 226)
§ 3 Heffing en invordering (artikelen 227 t/m 232h)
Hoofdstuk XVI Het Provinciefonds (artikelen 233 t/m 252) (vervallen)

Titel V Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het provinciebestuur (artikelen 253 t/m 274a)
Hoofdstuk XVII Goedkeuring (artikelen 253 t/m 260)
Hoofdstuk XVIII Schorsing en vernietiging (artikelen 261 t/m 274a)

Titel VI (artikelen 275 t/m 279)

Titel VII Overgangs- en slotbepalingen (artikelen 280 t/m 302)


Bijlage bedoeld in artikel 291, tweede lid van de Provinciewet

-

De provincie is voor het laatst geactualiseerd op: 13 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl