Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Reglement van orde van de eerste kamer der staten-generaal

InhoudsopgaveInleidende bepaling (artikel 1)

Hoofdstuk I Toelating en ontslag van de leden (artikelen 2 t/m 5)

Toelating van de leden (artikelen 2 t/m 4)
Einde van het lidmaatschap (artikel 5)

Hoofdstuk II Inrichting van de Kamer (artikelen 6 t/m 31)

Tijdelijk Voorzitterschap (artikel 6)
Benoeming van de Voorzitter en de Ondervoorzitters (artikelen 7 t/m 9)
Taken van de Voorzitter (artikelen 10 t/m 13)
Huishoudelijke Commissie (artikelen 14 t/m 16)
College van Senioren (artikelen 17 t/m 18)
Raadpleging van het College en het nemen van besluiten (artikelen 19 t/m 22)
Fracties (artikelen 23 t/m 25)
Personeel van de Kamer (artikelen 26 t/m 31)

Hoofdstuk III Vaste en bijzondere commissies (artikelen 32 t/m 56)

Taak (artikelen 32 t/m 33)
Wijze van samenstellen en functioneren (artikelen 34 t/m 41)
Vertrouwelijkheid (artikel 42)
Toegankelijkheid van commissievergaderingen (artikel 43)
Inbrengvergaderingen (artikelen 44 t/m 46)
Gezamenlijke inbrengvergaderingen (artikelen 47 t/m 50)
Overleg met de regering en het horen van personen ter voorbereiding van een voorstel (artikelen 51 t/m 53)
Vereenvoudigde behandeling van begrotingshoofdstukken (artikel 54)
Vereenvoudigde procedure voor het onderzoek van een voorstel (artikel 55)
Voorstellen met spoedeisend karakter (artikel 56)

Hoofdstuk IV Commissieverslag (artikelen 57 t/m 70)

Wijze van verslaglegging (artikelen 57 t/m 63)
Vorm van het verslag (artikel 64)
Vaststellen van een verslag (artikelen 65 t/m 70)

Hoofdstuk V Algemene bepalingen betreffende de vergaderingen (artikelen 71 t/m 83)

Samenroepen en agenda (artikelen 71 t/m 73)
Quorum (artikelen 74 t/m 75)
Zitplaatsen (artikel 76)
Openbaarheid (artikelen 77 t/m 81)
Ingekomen stukken (artikelen 82 t/m 83)

Hoofdstuk VI Voeren van het woord (artikelen 84 t/m 104)

Spreekplaats en sprekerslijst (artikelen 84 t/m 89)
Spreken van de Voorzitter (artikel 90)
Spreken van ministers en leden (artikelen 91 t/m 92)
Moties (artikel 93)
Afwijken van het onderwerp en verstoren van de orde (artikelen 94 t/m 97)
Verdere strafmaatregelen (artikel 98)
Spreektijdbeperking (artikelen 99 t/m 102)
Schorsing van de beraadslaging (artikel 103)
Sluiting van de beraadslaging (artikel 104)

Hoofdstuk VII Stemmingen over zaken en personen (artikelen 105 t/m 120)

Stemmen over zaken (artikelen 105 t/m 112)
Stemmen over personen (artikelen 113 t/m 117)
Kennisgeving van de uitslag van de stemmingen (artikelen 118 t/m 120)

Hoofdstuk VIII Officieel verslag (artikelen 121 t/m 127)

Vorm van het officiële verslag (artikelen 121 t/m 124)
Vergaderingen met gesloten deuren (artikel 125)
Weglatingen (artikelen 126 t/m 127)

Hoofdstuk IX Recht van enquête, van interpellatie en het stellen van vragen (artikelen 128 t/m 140)

Enquête (artikelen 128 t/m 138)
Interpellatie (artikel 139)
Schriftelijke vragen (artikel 140)

Hoofdstuk X Verzoekschriften (artikelen 141 t/m 142)

Hoofdstuk XI Behandeling van verdragen (artikelen 143 t/m 149)

Hoofdstuk XII Behartiging van aangelegenheden van het Koninkrijk (artikelen 150 t/m 156)

Hoofdstuk XIII Wijzigingen in het reglement (artikelen 157 t/m 177)

Algemeen (artikelen 157 t/m 160)
Voorstel tot algehele herziening (artikelen 161 t/m 164)
Schriftelijke voorbereiding (artikelen 165 t/m 166)
Openbare beraadslaging (artikelen 167 t/m 173)
Volgorde van de beslissingen (artikelen 174 t/m 177)

Hoofdstuk XIV Slotbepalingen (artikelen 178 t/m 181)

-

Het reglement van orde van de eerste kamer der staten-generaal is voor het laatst geactualiseerd op: 23 januari 2017.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl