Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 02-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (hierna: RWN) zullen, indien de verzoeker geen geslachtsnaam of voornaam heeft of indien de juiste spelling daarvan niet vaststaat, deze in overleg met hem worden vastgesteld bij het besluit waarbij het Nederlanderschap wordt verleend.

In de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 (hierna: Handleiding) is - voor zover hier van belang - de volgende toelichting opgenomen bij artikel 12 RWN:
"Bij verlening van het Nederlanderschap is het Nederlands namenrecht van toepassing (artikel 4, eerste lid, WCN). Uitgangspunt is dat de naturalisatie plaatsvindt met toepassing van de namen van de verzoeker in de GBA. Aan deze namen dient verder zo weinig mogelijk te worden gesleuteld.
(...)
Indien naamsvaststelling of naamswijziging is geboden op grond van artikel 12 RWN, overlegt de burgemeester met de verzoeker over de vast te stellen of te wijzigen namen van de verzoeker en van de personen voor wie medeverlening wordt verzocht, (...). Daartoe kan gebruik worden gemaakt van model 2.6/2.7.
(...)
De burgemeester brengt over de naamsvaststelling of naamswijziging advies uit aan de Minister van Justitie (artikel 36, vijfde lid, BVVN)."

"De minister van justitie is gemachtigd correcties aan te brengen in een koninklijk besluit tot verlening van het Nederlanderschap. De machtiging is uitsluitend verleend om kennelijke administratieve misslagen in de vermelde persoonsgegevens van de verzoeker te herstellen.(...) Onder kennelijke administratieve misslag wordt niet verstaan het geval waarin de verzoeker na verlening van het Nederlanderschap één of meer persoonsgegevens (namen, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland) wenst te corrigeren, omdat hij is genaturaliseerd onder onjuiste, maar wel door hem aangeleverde, persoonsgegevens."

Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Wet conflictenrecht namen (hierna: WCN) wordt de geslachtsnaam en de voornamen van een vreemdeling bepaald door het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft. Onder recht zijn mede begrepen de regels van internationaal privaatrecht. Uitsluitend voor de vaststelling van de geslachtsnaam en de voornaam worden de omstandigheden waarvan deze afhangen beoordeeld naar dat recht.

Ingevolge artikel 4, eerste lid, van de WCN is ingeval van verandering van nationaliteit het recht van de Staat van de nieuwe nationaliteit van toepassing, daaronder begrepen de regels van dat recht nopens de gevolgen van de nationaliteitsverandering voor de naam.
Ingevolge het tweede lid van dit artikel brengt de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door een vreemdeling geen wijziging in diens geslachtsnaam en voornaam, behoudens het bepaalde in artikel 5b, onder b, van deze wet en in de artikelen 6, vijfde lid, en 12 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in onder meer de uitspraak van 3 maart 2004 in zaak no. 200305066/1, LJN AO4789 volgt dat voorop staat dat de gebruikers van de gegevens in de basisadministratie erop moeten kunnen vertrouwen dat de gegevens in beginsel juist zijn. In het licht hiervan acht de rechtbank het door verweerder in de Handleiding bij artikel 12 van de RWN opgenomen beleid dat hij niet afwijkt van inschrijving in de GBA niet onredelijk dan wel anderszins onjuist.

Omdat ingevolge artikel 4, eerste lid, van de WCN ingeval van verandering van nationaliteit het recht van de Staat van de nieuwe nationaliteit van toepassing is, daaronder begrepen de regels van dat recht nopens de gevolgen van de nationaliteitsverandering voor de naam treft eisers betoog voor zover hij stelt dat het bestreden besluit in strijd is genomen met artikel 1, eerste lid, van de WCN, geen doel.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl