Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 20-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 15h, lid 8, van het Wetboek van Strafrecht (WvS) bepaalt: Het bevel tot schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling kan door de rechtbank worden opgeheven. Zij kan dit ambtshalve doen, op verzoek van de veroordeelde of op vordering van het openbaar ministerie. Blijkens de Memorie van Toelichting betreffende dit artikel dient deze bevoegdheid van de rechtbank niet als mogelijkheid van hoger beroep tegen de beslissing van de rechter-commissaris. Deze bevoegdheid heeft ten doel de opheffing van de schorsing van de voorwaardelijk invrijheidstelling mogelijk te maken in het geval de rechtbank daartoe termen aanwezig acht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als in de loop van de herroepingprocedure blijkt dat veroordeelde geen aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling verbonden voorwaarde heeft geschonden, aldus de Memorie van Toelichting.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl