Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - augustus 2010:


24 augustus 2010
Schadeclaim tegen Nederlandse overheid in verband met vuurwerkramp Enschede afgewezen

'Het gerechtshof in Den Haag heeft op 24 augustus 2010 in hoger beroep de schadevergoedingsclaim van de omwonenden rond het terrein van S.E. Fireworks tegen de Nederlandse Staat en de Gemeente Enschede afgewezen. De omwonenden van het vuurwerkopslagbedrijf in Enschede hadden schadeclaims ingediend tegen de Staat en de Gemeente Enschede in verband met de vuurwerkramp van 13 mei 2000. De rechtbank wees in eerste aanleg de schadeclaims tegen de Staat en de Gemeente eveneens af.

Het hof in Den Haag heeft geoordeeld dat de overheid niet aansprakelijk is voor de ramp. Het hof heeft hiervoor onder meer de volgende argumenten gebruikt.

De wettelijke regels en vergunningen waren naar de in mei 2000 geldende inzichten in orde. De overheid had in wettelijke regels en vergunningen voldoende rekening gehouden met de bevindingen na de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. De situatie in Culemborg, waar aanzienlijk zwaarder vuurwerk werd toegestaan dan in Enschede, was overigens niet vergelijkbaar met die in Enschede.

De overheid wist in 2000 niet dat er een onjuiste indeling in gevarenklassen op de verpakkingen kon staan, waardoor er mogelijk zwaarder vuurwerk werd opgeslagen dan op de verpakking stond. De Staat had hier eerder steekproefsgewijs onderzoek naar laten doen. Deze landelijke onderzoeken hadden geen onjuistheden aan het licht gebracht. Achteraf is aannemelijk geworden dat bij S.E. Fireworks meer en gevaarlijker vuurwerk lag opgeslagen, maar dit wisten de Staat en de Gemeente destijds niet. De Gemeente had regelmatig bij S.E. Fireworks controles uitgevoerd, de laatste keer op 10 mei 2000. De handhaving door de Gemeente van de milieuvergunningen en de regels van ruimtelijke ordening was niet verwijtbaar onder de maat. De overheid wist niet van het risico op een massa-explosie en kon daar dus ook geen rekening mee houden.

De aansprakelijkheid van het vuurwerkopslagbedrijf S.E. Fireworks en de leidinggevenden van dit bedrijf stond al vast. Deze aansprakelijkheid kwam in deze hoger beroepzaak dan ook niet meer aan de orde'.18 augustus 2010
College van Beroep voor het bedrijfsleven vernietigt omroepbesluiten van OPTA

'Op 18 augustus 2010 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven vier marktanalysebesluiten van OPTA van 5 maart 2009 voor de zogenoemde omroepmarkten vernietigd. Deze markten betreffen de wholesalemarkten voor doorgifte van rtv-signalen via en het op wholesaleniveau leveren van de aansluiting op het omroeptransmissieplatform van UPC, Ziggo, Delta en CAIW in de onderscheidenlijke verzorgingsgebieden.

In haar besluiten heeft OPTA allereerst de relevante retailmarkten bepaald. Volgens OPTA moeten de retailmarkten regionaal worden afgebakend, zodanig dat deze worden beperkt tot de verzorgingsgebieden van genoemde kabelaanbieders. Dit standpunt heeft OPTA gebaseerd op de vaststelling dat er tussen de kabelbedrijven verschillen in strategie, marktaandelen en prijzen bestaan, op grond waarvan er in de betrokken verzorgingsgebieden duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden heersen. Omdat UPC, Ziggo, Delta en CAIW door OPTA zijn aangewezen als onderneming met aanmerkelijke marktmacht, heeft OPTA aan deze ondernemingen meerdere verplichtingen opgelegd. Zo zijn UPC en Ziggo onder meer verplicht om hun kabelnetwerken open te stellen voor andere aanbieders, die daarmee zelf het analoge televisiepakket en de aansluiting aan consumenten kunnen leveren.

UPC, Ziggo, Delta en CAIW hebben de marktafbakening van OPTA bestreden en hebben in hun grieven benadrukt dat in plaats van een regionale een nationale marktafbakening dient te worden toegepast.

Deze grieven treffen doel. Het College is van oordeel dat OPTA niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden in de verzorgingsgebieden van de kabelbedrijven. Wat betreft de door OPTA geconstateerde verschillen in strategie overweegt het College dat deze niet het analoge standaardpakket betreffen. Uit de marktanalysebesluiten blijkt voorts onvoldoende waaruit de verschillen in voorwaarden wat betreft de digitale rtv signalen zouden bestaan. Bovendien heeft OPTA niet voldoende aangetoond dat er duidelijke verschillen bestaan in de ontwikkeling van de marktaandelen nu de marktaandelen van UPC, Ziggo, Delta en CAIW elk een dalende tendens vertonen. Tot slot volgt het College OPTA niet in haar vaststelling dat er tussen de kabelbedrijven duidelijke prijsverschillen bestaan.

Hieruit volgt dat de afbakening van de relevante retailmarkt door OPTA niet heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 6a.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet.

Met de vernietiging van de marktanalysebesluiten vervallen de aan UPC, Ziggo, Delta en CAIW opgelegde verplichtingen'.10 augustus 2010
Zes jaar voor aanslag bij Okurahotel in 1998

'De rechtbank Amsterdam heeft zes jaar gevangenisstraf opgelegd aan een verdachte die in 1998 bij het Okurahotel in Amsterdam een moordaanslag heeft gepleegd. Het slachtoffer werd zwaar gewond en stond in de media bekend als criminele Joegoslaaf. De straf is lager dan geŽist omdat de rechtbank, anders dan de Officier van Justitie, rekening houdt met het tijdsverloop en in het bijzonder met het feit dat verdachte inmiddels een nieuw leven heeft opgebouwd'.9 augustus 2010
Twintig jaar gevangenisstraf voor moord op ex-schoonouders

'Het gerechtshof in Den Haag heeft op 9 augustus 2010 in hoger beroep een 43-jarige man veroordeeld voor de moord op zijn ex-schoonouders. Het hof heeft de man een gevangenisstraf voor de duur van twintig jaren opgelegd.

De man was verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Hij verdacht zijn gewezen schoonouders ervan de oorzaak te zijn van het moeizame verloop van die procedure. Hij is op 2 november 2007 vanuit zijn woonplaats Naaldwijk naar de in Monster gelegen woning van zijn ex-schoonouders gefietst en heeft hen aldaar met pistoolschoten om het leven gebracht.

De rechtbank in Den Haag legde in eerste aanleg achttien jaren gevangenisstraf en de maatregel tot terbeschikkingstelling op. Het hof komt tot een hogere vrijheidsstraf dan de rechtbank, omdat er volgens het hof onvoldoende aanleiding is om genoemde maatregel op te leggen'.4 augustus 2010
Gerechtshof Den Haag veroordeelt advocaat voor bezit kinderporno

'Het gerechtshof in Den Haag heeft op 4 augustus 2010 in hoger beroep een advocaat uit Rotterdam veroordeeld voor het in zijn bezit hebben van een aantal kinderpornografische afbeeldingen en filmfragmenten. Van het in bezit hebben van dergelijk materiaal had hij bovendien een gewoonte gemaakt. Het hof heeft de man een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden en een werkstraf voor de duur van 180 uren opgelegd.

De rechtbank had de man in eerste aanleg veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden. Het gerechtshof benadrukt in de uitspraak dat seksueel misbruik van jeugdigen van wie de afbeeldingen zijn gemaakt met kracht moet worden tegengegaan. Het hof in Den Haag heeft het bezit van minder kinderpornografische afbeeldingen bewezen verklaard dan de rechtbank had gedaan.

Het gerechtshof heeft in plaats van een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf aan de verdachte een taakstraf opgelegd, omdat hij niet eerder is veroordeeld en niet aannemelijk is geworden dat hij in het bezit wenste te komen van afbeeldingen van zeer jonge kinderen noch van ernstige en gewelddadige kinderporno. Het hof sluit niet uit dat enkele afbeeldingen zogenaamde Ďbijvangstí zijn geweest. Daarnaast heeft hij zich inmiddels onder behandeling van een psycholoog/seksuoloog laten stellen. Voorts heeft de strafzaak voor de verdachte door de publiciteit en tuchtmaatregelen inmiddels een sanctionerend en corrigerend effect gehad'.Bron: www.rechtspraak.nl.Klik hier voor mededelingen.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl