Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Over uwwet.nl


Informatiebron
Onafhankelijk en onpartijdig
Nieuwe ontwikkelingen
Kwaliteit
Klachten en suggesties
Vragen en advies
Partners
Vacatures
Stageplaatsen


Informatiebron
De website uwwet.nl is een informatiebron die inzicht geeft in ingewikkelde, onoverzichtelijke en veel wetgeving. Veel van deze regels zijn bovendien niet van toepassing op u. Een deel van de wetgeving is daarentegen wel van toepassing op u en uw omstandigheden. Wij hebben daarom voor u een nauwkeurige selectie gemaakt van wetten en regelingen die voor de meeste inwoners van Nederland wél van belang zijn. Wij geven met de grootste zorg inzicht in de wetgeving die van toepassing is op u en waar u belang bij heeft. Duidelijkheid met betrekking tot de wetgeving die u graag wilt weten en begrijpen is van belang, gewoon omdat u het leuk, interessant dan wel noodzakelijk vindt. Wat zijn nu uw rechten en plichten?

Wij richten ons bijvoorbeeld op wetgeving met betrekking tot: vrijheid van meningsuiting, recht op onderwijs, een sterfgeval en de gevolgen daarvan, gezinshereniging met betrekking tot vreemdelingen, algemene voorwaarden van bedrijven, huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, schade en vervoer.

Als het ondanks onze inspanningen niet gelukt is de wetgeving voor u overzichtelijker en duidelijker te maken, kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de redactie en dan zullen wij u alsnog verder op weg helpen. Ook voor advies kunt u bij ons terecht. De redactie van uwwet.nl werkt dagelijks aan het verbeteren van de aangeboden informatie om de belangrijkste onderdelen van de wet gemakkelijk en begrijpelijk te maken.

Onafhankelijk en onpartijdig
Uwwet.nl is een onpartijdige en onafhankelijke website met de belangrijkste informatie op wetgevingsgebied.

Wij verwijzen op uwwet.nl tevens naar diverse instellingen, organisaties, bedrijven en instanties die niet onpartijdig of onafhankelijk zijn. Wij wijzen u op deze instanties en mogelijkheden van rechtshulp om uw rechten en plichten daadwerkelijk ‘rechtens’ af te dwingen. Dit geldt met name voor de conflicten waar rechtshulp voor u verplicht is of aanbevolen wordt in verband met de ingewikkeldheid van uw conflict en de omstandigheden. Ondanks deze verwijzingen door ons, willen wij benadrukken dat wij niet in afhankelijkheid van die instanties, organisaties, bedrijven of instellingen werken.

Nieuwe ontwikkelingen
Natuurlijk houden wij de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen in wetgeving en de invloeden daarvan op uwwet.nl zo recent mogelijk. Zo weet u altijd wat de inhoud en betekenis is van de belangrijkste regelingen in Nederland. Kijk daarom voor een actueel overzicht van de voor u relevante wetgeving regelmatig naar de aangeboden informatie op uwwet.nl. U kunt uwwet.nl ook toevoegen aan uw favorieten of als startpagina laten fungeren op uw computer, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op wetgevingsgebied.

Voeg uwwet.nl hier toe aan uw favorieten.

Kwaliteit
Uwwet.nl is niet in de eerste plaats tot stand gekomen voor juristen en andere rechtsgeleerden, maar juist voor de rechtzoekenden die weinig of geen ervaring hebben met wetgeving en informatie die daar nauw mee verbonden is. Uwwet.nl wordt met de grootste zorg in stand gehouden en zij kan dit dankzij juristen die met behulp van de meest betrouwbare en directe bronnen kosteloos informatie aanbieden. Juist voor de rechtzoekenden die geen of weinig ervaring hebben met ingewikkelde en onoverzichtelijke wetgeving proberen wij een goede basis te bieden om mee te starten. Wij maken daarvoor constant een selectie uit de vele tienduizenden wetsartikelen die in Nederland gelden.

Normaal gesproken moet je jurist of rechtsgeleerde zijn om een weg te kunnen vinden in alle wetsartikelen. Wij proberen de kloof tussen de ingewikkelde en onoverzichtelijke wetgeving en de rechtzoekenden die geen of weinig ervaring hebben met wetgeving juist te overbruggen. Uwwet.nl doet dit door middel van een aangename opmaak en door middel van een kieskeurige selectie van wetgeving en het toevoegen van een toelichting. Deze toelichting proberen wij eenvoudig en begrijpelijk te maken, zonder daarmee de essentie van de wetgeving uit het oog te verliezen. Ook proberen we de betekenis en waarde van wetgeving te behouden en dagelijks te actualiseren.

Indien u ondanks onze inspanningen, opmerkingen of aanmerkingen heeft ten aanzien van uwwet.nl, dan horen wij dit graag. Dit kan zowel negatieve kritiek zijn als opbouwende kritiek of zaken die u graag anders op uwwet.nl wilt zien. Wij denken dan bijvoorbeeld aan het aanbieden van andere informatie, ander kleurengebruik, ander taalgebruik, meer toelichting of juist minder toelichting.

Klachten en suggesties
De redactie van uwwet.nl vindt de kwaliteit van de aangeboden informatie en de aangeboden dienstverlening aan u erg belangrijk en werkt continue aan de verbetering daarvan. Uw klachten en/of suggesties kunnen ons daarbij helpen en wij stellen het op prijs als u deze aan ons kenbaar maakt.

Vragen en advies
Uwwet.nl zorgt voor kosteloos toegang tot alle belangrijke wetgeving en informatie die daarmee nauw verbonden is. Heeft u ondanks onze inspanningen toch nog vragen of wilt u graag een goed persoonlijk advies, neem dan graag geheel vrijblijvend en kosteloos contact op met onze redactie: info@uwwet.nl.

Wij proberen natuurlijk antwoord te geven op uw vraag, maar als uw vraag te ingewikkeld is of als wij denken dat u een beter deskundig advies nodig heeft dan verwijzen wij u door naar de juiste of betere rechtshulp bij u in de buurt.

Partners
Partners van www.uwwet.nl zijn onder meer de navolgende instellingen en/of organisaties:
- Rechtspraak als onderdeel van de zogenaamde machtenscheiding (Montesquieu, 1689-1755);
- Hoge Raad der Nederlanden;
- Koninklijke Bibliotheek;
- Erasmus Universiteit Rotterdam;
- Rijksuniversiteit Groningen;
- Universiteit Maastricht;
- Universiteit van Tilburg;
- Universiteit Utrecht.

Vacatures
Uwwet.nl heeft momenteel gelukkig voldoende medewerkers in de organisatie. Er zijn daarom op dit moment geen vacatures. Wij danken u voor uw interesse in ons en stellen het op prijs als u onze vacatures in de gaten houdt.

Stageplaatsen
Er zijn op dit moment stagemogelijkheden. Stuur ons een e-mailbericht voor vragen en voor de voorwaarden. Wij danken u voor uw interesse in ons en stellen het op prijs als u onze stageplaatsen in de gaten houdt.
-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl