Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
rechtsprocedure tussen burgers en/of bedrijven - bewijs

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake bewijs.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Negende afdeling. Bewijs
> § 1. Algemene bepalingen van bewijsrecht
> Feiten of rechten
> Bewijslast
> Dwingend bewijs
> Bewijs door alle middelen
> Overeenkomst waarbij van bewijsrecht wordt afgeweken
> Gerechtelijke erkentenis
> Bewijs bijgebracht

> § 2. Akten en vonnissen
> Akten zijn ondertekende geschriften
> Authentieke akten leveren dwingend bewijs op
> Onderhandse akten
> Uiterlijk van een authentieke akte
> Kracht van het schriftelijke bewijs
> Een gewezen vonnis levert dwingend bewijs op

> § 3. Openlegging van boeken, bescheiden en geschriften
> Openlegging bevelen van de boeken

> § 4. Getuigen
> Getuigenverklaring
> Partijen kunnen als getuige optreden
> Verplicht getuigenis af te leggen
> Getuigenverhoor
> Bij getuigenverhoren in persoon aanwezig zijn
> Verhoor van getuigen
> Verkorting of verlenging van de termijnen
> Namen getuigen worden opgegeven
> Getuige verschijnt niet ter terechtzitting
> Getuige door openbare macht voor rechter gebracht
> Getuige weigert verklaring af te leggen
> Getuige woont te ver verwijderd
> Getuige verhinderd
> Getuige woont in het buitenland
> Rechter vraagt naam getuige
> Getuige verschijnt niet ter terechtzitting
> De rechter hoort ieder van de getuigen
> Van het getuigenverhoor wordt proces-verbaal opgemaakt
> Zaken die niet aan hoger beroep zijn onderworpen
> Getuige vordert schadeloosstelling
> Uitstellen verdere horen van de getuigen
> Afleggen van de eed
> Zaak weer op de rol

> § 5. Voorlopig getuigenverhoor
> Bewijs door getuigen toegelaten
> Verzoek aan de rechter
> Rechter staat verzoek toe
> Voorlopig getuigenverhoor
> Afschrift van het verzoekschrift
> Rechter kan verschijning van partijen bevelen
> Bewijskracht getuigenverklaringen
> Verkrijgen inlichtingen

> § 6. Deskundigen
> Rechter kan een bericht van deskundigen bevelen
> Rechter kan deskundigen vragen hun kosten te begroten
> Rechter kan termijn vaststellen voor voldoening voorschot
> Deskundigen moeten onderzoek verrichten
> Deskundige heeft benoeming aanvaard
> Deskundigen hebben aanspraak op schadeloosstelling
> Rechter kan toestaan deskundigen te doen horen

> § 7. Plaatsopneming en bezichtiging
> Plaatselijke gesteldheid opnemen of zaken bezichtigen

> § 8. Voorlopig bericht of verhoor van deskundigen, voorlopige plaatsopneming en bezichtiging
> Voorlopig bericht of verhoor van deskundigen bevolen
> Verzoek gedaan aan rechter waar geding aanhangig is
> Rechter staat verzoek toe
> Bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing
> Verzoeker zendt een afschrift van het verzoekschrift
> Bewijskracht plaatsopneming en de bezichtiging

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl