Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
rechtsprocedure strafrecht - opsporingsonderzoek

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake opsporingsonderzoek.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Titel I. Het opsporingsonderzoek

> Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen
> Waken voor richtige opsporing strafbare feiten
> Instemmen met een bevel
> Belast met opsporing strafbare feiten
> Buitengewoon opsporingsambtenaar
> Beperking bevoegdheid opsporing
> Regels stellen

> Tweede afdeeling. De officieren van justitie
> Officier van justitie belast met opsporing
> Officier van justitie bij het landelijk parket
> Officier van justitie bij het functioneel parket
> Officier van justitie verleent bijstand
> Officier van justitie stelt opsporingsonderzoek in
> Officier van justitie kan deskundige benoemen
> Officier van justitie geeft schriftelijk kennis
> Kennisgeven van weigering benoeming deskundige
> Officier van justitie gelast tegenonderzoek
> Officier van justitie bevoegd elke plaats te betreden
> Officier van justitie kan deskundige benoemen
> Celmateriaal afnemen
> Onderzoek ter bepaling van het DNA-profiel
> Vaststellen uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
> Besmetting van een slachtoffer
> Onderzoek opgedragen aan een deskundige
> Verzoek onderzoek door het slachtoffer
> Uitslag onderzoek negatief
> Uitslag onderzoek positief

> Derde afdeeling. Overige ambtenaren met de opsporing belast
> Ambtenaren maken proces-verbaal op
> Proces-verbaal opgemaakt op hun ambtseed
> Hulpofficier van justitie
> Processen-verbaal onverwijld toekomen aan officier
> Hulpofficieren van justitie
> Processen-verbaal onverwijld toekomen aan officier
> Ambtenaren wachten bevelen officier van justitie af

> Vierde afdeeling. Aangiften en klachten
> Kennis dragen van een misdrijf
> Kennis dragen van een begaan strafbaar feit
> Verplicht aangifte te doen
> Aangifte geschiedt mondeling of schriftelijk
> Klacht mondeling of schriftelijk
> Ontvangen klacht
> Klacht door wettige vertegenwoordiger geschied
> Intrekking klacht
> Hoofd of lid regering bevriende staat

> Vijfde afdeeling. Beslissingen omtrent vervolging
> Vervolging moet plaats hebben
> Misdrijf ten aanzien van een minderjarige

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl