Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 21-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uit artikel 253q van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) volgt dat wanneer één van de ouders die gezamenlijk het gezag over zijn minderjarige kind uitoefent, op één der in artikel 246 van boek 1 BW genoemde gronden daartoe onbevoegd is, de andere ouder alleen het gezag over de kinderen uitoefent. Op grond van artikel 253r lid 1 van boek 1 BW is, indien één van de ouders al dan niet tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert het gezag uit te oefenen dan wel het bestaan of verblijfplaats van deze ouder onbekend is, het bepaalde in artikel 253q van boek 1 BW van overeenkomstige toepassing. Ingevolge artikel 253r lid 2 boek 1 BW is gedurende de tijd waarin een van de voornoemde omstandigheden zich voordoet, het gezag van die ouder geschorst. Dit betekent dat het gezag alsdan door de andere ouder alleen wordt uitgeoefend. Voorgaande komt erop neer dat zolang de vader geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, de moeder het gezag over [kind] van rechtswege alleen uitoefent.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl